You are hereSTBM

STBM


Předmět: Struktura a funkce biomakromolekul

Katedra/Zkratka: KBF/STBM

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.'

Anotace: Vymezení obsahu a definice molekulární biofyziky.Molekulární biofyzika buněčných membrán.

Přehled látky:
1. Úvod: Vymezení obsahu a definice molekulární biofyziky. Mezimolekulární síly. Termodynamika přeměn v biologických systémech - stručný přehled. 2. Struktura a funkce nukleových kyselin: Struktura monomerních složek nukleových kyselin. Primární a sekundární struktura DNA. Stabilita DNA. Kruhová DNA. 3. Neobvyklé struktury nukleových kyselin. Nukleázy. 4. Struktura a vlastnosti chromozomu. 5. Replikace DNA. 6. "Svět RNA". Typy RNA a struktura. Transkripce a translace. 7. Katalytická aktivita nukleových kyseliny - ribozymy a deoxyribozymy. Molekulární evoluce a "svět RNA". Aptamery. 8. Využití elektrochemie ke studiu struktury nukleových kyselin 9. Struktura a funkce bílkovin: Funkce bílkovin. Složení bílkovin, struktura a vlastnosti aminokyselin, konfigurace peptidické vazby. Primární, sekundární, terciární struktura bílkovin, síly stabilizující strukturu bílkovin, kvarterní struktura. 10. Proteiny vážící se na DNA, jejich sekundární struktury. Vliv teploty a pH na strukturu bílkovin.Chaperony, chaperoniny. 11. Metody studia struktury bílkovin. Stanovení sekvence, molekulové relativní hmotnosti, metody identifikace proteinů. 12. Využití NMR spektroskopie ke studiu biomakromolekul 13. Struktura a funkce ostatních biopolymerů: Sacharidy-funkce sacharidů, typy sacharidů. Monosacharidy-struktura, konformace, optická aktivita. Polysacharidy- konformace glykosidické vazby. Glykoproteiny. 14. Lipidy-složení, vztah mezi fyzikálními vlastnostmi a strukturou. Složené lipidy, steroly. Biofyzikální vlastnosti biologicky významných lipidů. 15. Molekulární biofyzika buněčných membrán: Struktura membrán. Membránové bílkoviny, struktura a funkce. Pasivní a aktivní transport, difuse a osmóza. Iontové kanály. Membránový potenciál a membránové napětí. Membránová a Donnanova rovnováha. Akční potenciál a vedení vzruchu po membráně a mezi nervovými buňkami. 16. Glykobiofyzika 17. Metody separace biomakromolekul pro strukturní studie