You are hereSRZMB

SRZMB


Předmět: Molekulární biofyzika

Katedra/Zkratka: KBF/SRZMB

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Povinné předměty: 1. Kvantová fyzika Experimenty, které nelze vysvětlit klasicky. Postuláty kvantové mechaniky. Matematický aparát kvantové mechaniky. Harmonický oscilátor. Poruchová teorie. Atom vodíku. Born-Oppenheimerova a adiabatická aproximace. Metody VB a MO LCAO. Kvantový výklad chemické vazby molekul. Víceatomové molekuly. 2. Experimentální metody biofyziky Princip magnetické rezonance, Nukleární magnetická rezonance, Elektronová paramagnetická rezonance, Experimentální technika měření magnetické rezonance a aplikace magnetické rezonance v biologii, Mössbauerova spektroskopie, Teorie interakce optického záření a hmoty. Klasická a kvantová teorie vibrací molekul. Absorpce molekul. Dispersní a FT metody. Rozšíření spektrálních čar. 3. Molekulární biologie Replikace DNA. Transkripce. Translace. Reverzní transkripce. Regulace transkripce. Oprava poškození DNA. Sekvenace DNA. Klonování DNA. Technika PCR. Využití mikroorganismů v molekulární biologii. Volitelné předměty (student si vybere jeden ze dvou) 4.A. Strukturní biologie Struktura biomolekul (nukleové kyseliny, proteiny, lipidy, sacharidy). Nekovalentní interakce. Organizace buněčných membrán. Transport přes membránu. Experimentální metody určování struktury biomolekul. Sledování dynamiky biomolekul. Detekce molekulárních interakcí. Kvantově chemické výpočty. Porovnávání biopolymerů. 4.B. Fyziologie Přenos elektronů a protonů v biologii. Metabolické cesty buněčného dýchání. Metabolismus bílkovin, cukrů a tuků. Přenos a regulace signálů v živých systémech. Molekulární mechanismus funkce smyslových orgánů. Neurony, akční potenciály, EKG. Ionizující záření v biologii. Elektrické metody ve fyziologii. Gazometrické a tlakové metody ve fyziologii rostlin. Molekulární podstata růstu, vývoje a stresu rostlin.