You are hereSBP

SBP


Předmět: Seminář k bakalářské práci

Katedra/Zkratka: KBF/SBP

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.'

Anotace: Studenti budou seznámeni s formálními požadavky na bakalářskou práci, s pravidly a postupem při psaní jednotlivých částí bakalářské práce (rešerše, materiál a metody, výsledky, diskuse) a s průběhem obhajob. V rámci semináře studenti prezentují aktuální stav řešení své bakalářské práce.

Přehled látky:
Pravidla a postup vypracování bakalářské práce. Práce s odbornou literaturou, tvorba seznamu literatury. Materiál a metody experimentální práce. Zpracování výsledků, jejich prezentace a diskuse. Způsob obhajoby. Prezentace jednotlivých studentů informující o postupu řešení bakalářské práce a dílčích výsledcích.