You are herePGSNK

PGSNK


Předmět: Struktura,vlastn. a funkce nukl. kyselin

Katedra/Zkratka: KBF/PGSNK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.'

Anotace: Konformace DNA. Struktura a vlastnosti RNA. Hydrodynamické a spektrální vlastnosti nukleových kyselin.

Přehled látky:
Konformace DNA. Formy A, B, Z. Twist, tilt. Zakřivení DNA. Přechod šroubovice-klubko, síly stabilizující dvoušroubovici. Vyšší organizace DNA, nadšroubovice. Kondenzované formy. Chromosomy, nukleosomy, chromatin. Interakce DNA s proteiny. Interakce DNA s ionty. Protonizace, pK, kovové ionty, elektrostatické stínění. Struktura a vlastnosti RNA. Dvojšroubovice RNA. Formy A, Z. Vyšší organizace RNA, t-RNA, ribosomy. Hydrodynamické a spektrální vlastnosti nukleových kyselin. Viskozita, sedimentace, difúze. Osmóza. Elektronově vibrační absorpční spektra, hypochromní jev, teplota tání. Spektroskopie polarizovaného světla, ORD a CD. Genetická informace. Replikace, transkripce, translace. Genetický kód. Kodon. RNA-polymerázy. Viry. Retroviry. Zpětná transkripce. Mutace. Rekombinace. Onkogeny.