You are herePGSHR

PGSHR


Předmět: Vědy o hlasu, řeči a sluchu

Katedra/Zkratka: KBF/PGSHR

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D.'

Anotace: Přehledná znalost aktuální problematiky věd o hlasu, řeči a sluchu.

Přehled látky:
- Anatomie a fyziologie hlasového a řečového ústrojí, dýchací cesty a hrtan, chrupavčitá kostra, svaly a nervy ovládající nastavení hlasivek, struktura hlasivek, nastavení výšky a síly tónu. - Anatomie a fyziologie dýchání. - Akustika hlasu a řeči - hlas jako akustický signál, základy akustiky, kmity a vlny, tvorba hlasu a řeči v hlasovém ústrojí člověka, teorie zdroje a filtru. - Tvorba samohlásek v dutinách vokálního traktu, rezonance dutin, akustické rozlišení samohlásek - formanty. - Objektivní a subjektivní vlastnosti tónu, sluchové pole, základy psychoakustiky (frekvence vs. výška tónu, akustický tlak, hladina akustického tlaku, hladiny stejné hlasitosti [fon]). - Sluch: anatomie sluchového orgánu (vnější, střední a vnitřní ucho), teorie slyšení, vnitřní a vnější vláskové buňky, vzdušné a kostní slyšení. - Metody vyšetření sluchu, základy audiologie: sluchové zkoušky ladičkami, audiogram, tympanografie, otoakustické emise, BERA. - Sluchové vady a jejich korekce, sluchadla. - Akustický záznam hlasu a řeči - zařízení pro záznam hlasu, druhy mikrofonů a jejich charakteristiky, požadavky na vlastnosti mikrofonů (frekvenční charakteristika, směrová charakteristika, proximity efekt, dynamický rozsah - šum a přebuzení), předzesilovač a jeho nastavení pro záznam hlasu, analogově-digitální převod (vzorkovací frekvence, bitové rozlišení), typy zvukových souborů (wav, mp3 a další), spojovací kabely a konektory. - Akustické vlastnosti hlasu a řeči - frekvence, síla a spektrum (pravidelnost hlasu - perturbace, jitter, shimmer, tři typy hlasů z hlediska pravidelnosti a jejich rozpoznání, energie hlasu, intenzita, hladina intenzity, hladina akustického tlaku, vliv vzdálenosti mikrofonu od úst, vliv místnosti, kalibrace záznamu akustického tlaku). - Kmitání hlasivek. - Hlasové rejstříky: terminologie, vnímání rejstříků zpěvákem a posluchačem, tvorba hlasových rejstříků - 4+1 faktorů (hlasivky a jejich kmitání, vokální trakt, subglotický trakt a zpětné vazby na kmity hlasivek), spojité a náhlé přechody mezi rejstříky, teorie nelineární dynamiky, bifurkace hlasu, přeskoky z hrudního rejstříku do falzetu a subharmonická fonace, charakteristický interval přeskoku mezi hrudním a falzetovým rejstříkem, módy kmitání hlasivek. - Hlasový rozsah člověka a jeho měření, hlasové pole. - Mikrofony, Akustické a fyziologické metody vyšetření hlasu: snímání mikrofonem, spektrální analýza, elektroglotografie, pneumografie, pneumotachografie, laryngoskopie, videokymografie, fotoglotografie, přímé a nepřímé měření subglotického tlaku. - Hlasové poruchy a principy jejich léčby, hlasová hygiena. - Řeč: samohlásky versus souhlásky, artikulace, akustická analýza řeči, spektroskopie, automatické rozpoznávání řeči.