You are herePGSEB

PGSEB


Předmět: Experimentální metody biofyziky

Katedra/Zkratka: KBF/PGSEB

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace: Základní poznatky z experimentálních metod biofyziky.

Přehled látky:
Nativní a denaturační elektroforéza proteinů a pigment-proteinových komplexů. Gel skenery a zobrazování. HPLC fotosyntetických pigmentů. Metody EPR, spin-rapping, spin-labelling, elektronové spinové echo, opticky detekovaná magnetická rezonance, metoda ENDOR. Lineární a cirkulární dichroismus. FTIR a rezonanční Ramanova spektroskopie. Fotoakustická spektroskopie. Gazometrické metody. Kinetika luminiscencí, termoluminiscence a chemiluminiscence, biofotonová emise. Mikroskopie atomárních sil, blízkého pole a STM. Optické nůžky, mikromanipulace s molekulami. Fluorescenční mikroskopie a fluorescenční zobrazovací metody (imaging). Instrumentální technika pro fluorescenční spektroskopii, měření dob života excitovaného stavu v časové a frekvenční doméně, efekty solventu, reakce v excitovaném stavu, zhášení fluorescence, anizotropie fluorescence, FRET, autofluorescence proteinů. Chromatografie (HPLC) při studiu biopolymerů. Elektroforéza DNA a proteinů. Metody molekulární biofyziky při studiu modifikací DNA biologicky významnými agens: vazba na DNA, stanovení meziřetězcových můstků, úhlu rozvinutí doušrobovice, využití chemických sond konformace DNA, metody studia interakce proteinů s DNA, metody studia oprav DNA in vitro a in vivo. Metody cytometrie s vysokým rozlišením. Ramanova optická aktivita (ROA). Vibrační spektroskopie biopolymerů: infračervená a Ramanova spektroskopie . Absorpční, LD a CD spektroskopie - principy metod a využití pro studium vlastností biopolymerů. Fluorescenční techniky - FRET a jejich využití při studiu DNA. SPM (AFM ...) pro studium biopolymerů. Faktorová analýza vibračních spekter. Kalorimetrie biopolymerů. Flowcytometrie. Experimentální metody pro vyšetřování a analýzu hlasu: Laryngoskopické metody (laryngoskopie, laryngostroboskopie, vysokofrekvenční videolaryngoskopie, videokymografie), fyziologické metody (elektroglotografie, fotoglotografie, pneumografie, pneumotachografie, měření subglotického tlaku), akustické metody (mikrofonní záznam, akustická spektrografie, hlasové pole, MDVP, DSI). Měření hlasové zátěže (hlasová dozimetrie, dávka časová, dávka kmitů a vzdálenosti, vyzářená a disipativní energie při fonaci, použití akcelerometrů pro záznam hlasu).