You are herePGSBM

PGSBM


Předmět: Molekulární biologie mutagenů

Katedra/Zkratka: KBF/PGSBM

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.', 'prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.'

Anotace: Chemické látky jako mutageny a kancerogeny, mutace, vznik a typy mutací

Přehled látky:
- Úvod: Chemické látky jako mutageny a kancerogeny, mutace, vznik a typy mutací - Základní vlastnosti nukleových kyselin: Chemické složení, struktura a vlastnosti nukleových kyselin. Mechanismus přenosu genetické informace a jejích změn (replikace, transkripce,) Určení sekvence nukleových kyselin (endonukleázy, exonukleázy, restriktázy, chemická /Maxam-Gilbertova/ metoda, terminační /Sangerova/ metoda) - stručné opakování znalostí z molekulární biologie a biofyziky - Reakce mutagenů, kancerogenů a cytostatik: přímé reakce, metabolické aktivace; cytostatika- typy nejčastěji používaných cytostatik, určení cílového místa působení - Oprava poškození DNA v savčích buňkách a) úplné opravy b) excisní opravy, bázová excisní oprava, nukleotidová excisní oprava - oprava chybného párování c) opravy dvouřetězcových zlomů d) tolerantní opravy - Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA a) vazba na DNA, detekce a charakterizace onfi DNA-karcinogen, sekvenční preference vazby b) tvorba meziřetězcových můstků c) změny onfirmace a stability DNA d) reakce s buněčnými proteiny a opravy poškozené DNA e) metody a postupy pro určení mutagenity chemických látek