You are herePGSBH

PGSBH

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Biomechanika hlasu

Katedra/Zkratka: KBF/PGSBH

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D.'

Anotace: Přehled problematiky biomechaniky tvorby lidského hlasu.

Přehled látky:
- Základy biomechaniky. - Anatomie hlasového ústrojí, chrupavčitá kostra hrtanu, svaly a nervy hrtanu. - Typické mechanické vlastnosti tkání hlasového ústrojí: viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita, napětí vs. deformace materiálu, modul pružnosti a mez pevnosti. - Šlachy a vazy, elastinová a kolagenní vlákna ve šlachách a vazech, deformace kolagenních vláken, důsledek viskoelasticity - 2 efekty u šlach a vazů - napěťová relaxace a tečení. - Tři druhy chrupavek, jejich funkce, struktura a vlastnosti, tečení a napěťová relaxace chrupavky. - Svalový systém hlasového ústrojí, typy svalů a jejich funkce a vlastnosti, svalová kontrakce, motorická jednotka, twitch a tetanus, typy svalových vláken (motorických jednotek), 2 základní mechanismy zvyšování svalového napětí, kombinace prostorové a časové sumace pro zvyšování napětí svalu (Hennemanovo pravidlo), Hillův tříprvkový model svalu, závislost velikosti svalové síly na parametrech svalu (délce sarkomery, protažení svalu, rychlosti kontrakce, době kontrakce). - Neuron: 3 typy neuronu a jejich zapojení do reflexního oblouku, morfologie neuronu, přenos vzruchu z nervu do svalu, extrafuzální a intrafuzální svalová vlákna, zpětnovazebné receptory (svalová vřeténka - jejich stavba, funkce a patelární reflex, Golgiho tělíska), nervový systém hlasového ústrojí. - Anatomická měření hrtanu (chrupavka štítná, prstencová, chrupavky arytenoidní, trachea, epiglottis). - Geometrie glotis a hlasivek (rozměry hlasivek, rozměry tkáňových struktur, odlitky glottis, radiografické robrazování, matematický model prefonačního postavení glottis). - Experimenty s preparáty hrtanu, upevnění struktur, metody zvlhčování vzduchu a tkání, hemilaryngeální uspořádání, metody sledování kmitů hlasivek: videostroboskopie, vysokofrekvenční video. - Kinetická a kinematická data o kmitání hlasivek: měření tlaku a průtočného množství vzduchu, amplituda kmitání, frekvence, slizniční vlna a vertikální fázový posun, vyzářený výkon a intenzita, kontaktní tlak, asymetrie kmitů, rezonanční vlastnosti hlasivek a okolních tkání. - Modely hlasivek: matematické - jednohmotnostní, dvouhmotnostní, tříhmotnostní, model slizniční vlny, translačně-rotační model, aeroelastický model, konečnoprvkový model. Fyzikální modely. - Biomechanika dýchání, anatomie a fyziologie dýchacích svalů, inspirace, expirace, vitální kapacita, měřící metody.