You are herePGIB

PGIB


Předmět: Interakce biomolekul

Katedra/Zkratka: KBF/PGIB

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Typy vazeb, iontové interakce, interakce iontů s dipóly, interakce iontů s indukovanými dipóly, van der Waalsovy interakce, dipól-dipólové interakce, interakce dipólů s indukovanými dipóly, interakce indukovaných dipólů, kovalentní vazby, teorie molekulových orbitalů, vodíkové vazby. Proteiny a nukleové kyseliny, interakce stabilizující jejich strukturu, vodíkové vazby, solné můstky, hydrofobní interakce, vliv okolního prostředí (pH, iontová síla). Reaktivní skupiny proteinů a nukleových kyselin, jejich kovalentní interakce, kvantitativní charakteristika kovalentních interakcí. Nekovalentní interakce proteinů a nukleových kyselin, kvantitativní charakterizace nekovalentních interakcí, vazebné konstanty, modely s více vazebnými místy vazba do malého a velkého žlábku DNA, interkalace. Strukturní motivy nekovalentních interakcí, vazba do malého a velkého žlábku DNA, interkalace, vazebné kapsy. Design spektroskopického experimentu pro zkoumání molekulárních interakcí, přímý experiment, kompetitivní experiment, značení biomolekul a ligandů, vyhodnocení experimentu. Nerovnovážné interakce, kinetika reakcí, mechanismy inhibice enzymových reakcí, experimentální metody sledování kinetiky na různých časových škálách. Modelování molekulárních interakcí, molekulární docking, kvantově-chemické metody.