You are hereOSP2

OSP2


Předmět: Optické spektroskopie 2

Katedra/Zkratka: KBF/OSP2

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.'

Anotace: Student získá základní znalosti v oblasti teorie, spekter, metod, měření a použití optických spektroskopií.

Přehled látky:
1. Spektroskopie polarizovaného světla Definice polarizovaného světla, rozdělení světla z hlediska polarizace, teorie cirkulárního dvojlomu, teorie cirkulárního dichroismu, chirální molekuly, opticky aktivní chromofory, optická rotační disperze, cirkulární dichroismus, ORD spektra, CD spektra, použití spektroskopie polarizovaného světla v biologii. 2. Fotoakustická spektroskopie Princip fotoakustické spektroskopie, frekvenční modulace fotoakustického signálu, tepelná difúzní délka, šíření tepelných vln vzorkem, rozdělení fotoakustického jevu, přímá a nepřímá fotoakustická metoda, pokročilé metody fotoakustické spektroskopie, fototermální deflekční spektroskopie, time-resolved thermal lensing, fotoakustická mikroskopie, porovnání absorpční a fotoakustické spektroskopie, blokové schéma fotoakustického spektrometru (filtry, vzorek, fotoakustická komora, rezonanční fotoakustická komora, detektor), použití fotoakustické spektroskopie v biologii. 3. Elastický a kvazieleastický rozptyl Elastický rozptyl světla, definice elastického rozptylu, rozdělení elastického rozptylu, Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, teorie Rayleighova rozptylu, teorie Mieova rozptylu. Kvazielastický rozptyl světla, definice kvazielastického rozptyl, rozdělení studia kvazielastického rozptylu, časová změna intenzity rozptýleného záření, autokorelační funkce, měření velikosti částic, rozptyl na difúzních vzorcích Tyndalův rozptyl, turbidimetrie, nefelometrie, experimentální uspořádání pro elastický a kvazieleastický rozptyl, použití elastického a kvazieleastického rozptyl v biologii. 4. Spektroskopie založené na ohybu, odrazu a lomu světla Ohyb světla, teorie ohybu světla, metody, experimentální uspořádání. Odraz světla, rovinné rozhraní, Fresnelovy vzorce, odraz na hladkém povrchu, mnohonásobný odraz, odraz na nerovném povrchu. Lom světla, reflektometr. 5. Vibrační absorpční spektroskopie Pohyby molekul ve spektroskopii, klasická teorie malých vibrací, kvantová teorie malých vibrací, rozdělení normálních vibrací, aktivní a inaktivní vibrace, charakterizace IČ spekter, počet píků v IČ spektru, poloha píkú v IČ spektru, interpretace IČ spektra, rozdělení IČ spektrálních oblastí, typické vibrační frekvence střední IČ oblasti, klasická IČ spektroskopie, FTIR spektroskopie, polarizovaná IČ spektroskopie, dvourozměrná IČ spektroskopie, disperzní IČ spektrometry, FTIR spektrometry, použití IČ spektroskopie v biologii. 6. Rotační absorpční spektroskopie Rozdělení molekul podle rotace, klasická teorie rotace molekul, kvantová teorie rotace molekul, výběrová pravidla, dynamická rotační spektroskopie, FT rotační spektroskopie. 7. Spektroskopie Ramanova rozptylu Princip Ramanovy spektroskopie, Stokesův and Anti-Stokesův rozptyl, výběrová pravidla, rozdělení Ramanova rozptylu, spektrum Ramanova rozptylu, porovnání Ramanových a IČ spekter, rezonančně-zesílený Ramanův rozptyl, povrchově-zesílený Ramanův rozptyl, stimulovaný Ramanův rozptyl, koherentní Ramanův rozptyl, nelineární Ramanův rozptyl, porovnání Ramanovy a IČ spektroskopie, klasický Ramanův spektrometr, CARS spektrometr, SERS, použití Ramanovy spektroskopie v biologii.