You are hereMOLBI

MOLBI


Předmět: Molekulární biofyzika

Katedra/Zkratka: KBF/MOLBI

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.'

Anotace: Buňky a buněčné organely. Biologické membrány, membránový transport, receptory, dynamika buňky.

Přehled látky:
1. Vznik a vývoj života. 2. Buňka, buněčné organely. 3. Biologické membrány-základní funkce. Typy buněčných membrán. Základní komponenty BM a jejich tvorba. 4. Stavba biologickým membrán.Úrovně studia BM. Vývoj názorů na stavbu BM. Základní charakteristiky BM 5. Fyzikální vlastnosti biologických membrán.Organizace membránových lipidů. Fázové přechody. Pohyblivost membránových komponent. 6. Membránový transport I.Základní charakteristika hlavních transportních mechanismů. Prostá difúze. Přenos iontů přes membránu. Zprostředkovaná difúze (přenašeče, kanály). 7. Membránový transport II.Aktivní transport. F- a V-ATPasy. P-ATPasy. Sekundární aktivní transport.Transport vody. 8. Příjem a zpracování informace membránami.Fyzikální signály. Vnější chemické signály. Molekuly buněčného povrchu. Buněčné rozpoznávání. 9. Receptory, receptorová odpověď I.Rozdělení povrchových receptorů. Receptory s integrální a oddělenou protein-kinasovou aktivitou. Mechanismus receptorové odpovědi. Metabolické cesty přes cAMP a InsP3/DAG. 10. Receptory, receptorová odpověď II.Interakce, regulace a terminace receptorové odpovědi. Endocytóza zprostředkovaná receptory. Buněčná adheze. 11. Dynamika buňky: Cytoskelet. Buněčné kontakty. Molekulární motory. Aktivní pohyb. 12. Antigeny, imunogeny a protilátkyImunogenicita. Epitopy, hapteny. Imunoglobuliny - struktura, typy. 13. Imunitní systém.Lymfoidní orgány. Buňky imunitní odpovědi. Diferenciace B- a T-lymfocytů. Vrozená a získaná imunita. 14. Imunitní odezva.Kinetika imunitní odezvy. Mechanismy odstraňování antigenu. Regulace imunitní odpovědi. Cytokiny (interleukiny, faktor nekrotizující nádory, interferony). Komplementový systém. 15. Základní imunologické metodyImunoprecipitační křivka. Imunodifúze (jednoduchá, dvojitá). Elektroforéza, imunoelektroforéza. Elektroimunodifúze. Chromatografie. Nefelometrie. Vazebné testy - RIA, EMIT, ELISA.