You are hereMBM

MBM


Předmět: Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt.

Katedra/Zkratka: KBF/MBM

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.'

Anotace: Přednáška bude diskutovat roli mutagenů v živých organizmech, mechanismy jejich reakcí s nukleovými kyselinami a mechanismy oprav poškození vzniklých jejich působením Zvláštní kapitola bude věnována metodám studia interakcí mutagenů s nukleovými kyselinami.

Přehled látky:
Přednáška bude diskutovat roli mutagenů v živých organizmech, mechanismy jejich reakcí s nukleovými kyselinami a mechanismy oprav poškození vzniklých jejich působením. Zvláštní kapitola bude věnována metodám studia interakcí mutagenů s nukleovými kyselinami. Probíraná problematika bude členěna následujícím způsobem: 1. Chemické látky jako mutageny a kancerogeny. Mutace-definice, vznik a typy mutací. 2. Základní vlastnosti nukleových kyselin: Chemické složení, struktura a vlastnosti nukleových kyselin. 3. Mechanismus přenosu genetické informace a jejích změn (replikace, transkripce), chyby v těchto procesech a vznik mutací 4. Práce s gentickým materiálem-izolace nukleových kyselin a manipulace s nimi 5. Určení sekvence nukleových kyselin (endonukleázy, exonukleázy, restriktázy, chemická /Maxam-Gilbertova/ metoda, terminační /Sangerova/ metoda) jak poznáme, že došlo k mutaci. 6. Reakce mutagenů, kancerogenů a cytostatik: přímé reakce, metabolické aktivace; typy poškození DNA. 7. Oprava poškození DNA v savčích buňkách I: úplné opravy, excisní opravy: bázová excisní oprava, nukleotidová excisní oprava, oprava chybného párování 8. Oprava poškození DNA v savčích buňkách II: opravy dvouřetězcových zlomů, tolerantní opravy 9. Poškození DNA a rakovina. Kancerogeneze 10.Současné přístupy k přípravě nových cytostatik, vývoj nových cytostatik 11. Cytostatika- typy nejčastěji používaných cytostatik, určení cílového místa působení 12. Testování cytotoxicity "in vitro" 13. Metody a postupy pro určení mutagenity chemických látek a fyzikálních faktorů -testy na molekulární , genové a chromozomové úrovni 14. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I. a) vazba na DNA, detekce vazby a poškození vzniklých v DNA, b) stanovení sekvenční preference vazby 15. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I. a) studium tvorby meziřetězcových můstků , jejich kvantifikace b) změny konformace a stability DNA 16. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I. Reakce s buněčnými proteiny a studium opraných procesů in vitro a v buňkách. 17. Elektrochemické detekce poškození genetického materiálu