You are hereHRS

HRS


Předmět: Hlas, řeč, sluch

Katedra/Zkratka: KBF/HRS

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D.'

Anotace: Získání základních vědomostí o tvorbě hlasu a řeči a o sluchu člověka.

Přehled látky:
- Hlas, řeč, sluch a kvalita života, základní terminologie, kontrolní systém pro tvorbu hlasu, vývoj lidské řeči, zvířata imitující lidskou řeč - Anatomie člověka: základní terminologie. Základní anatomie hlasového a řečového ústrojí, ochranná funkce hrtanu, fyzikálně-akustické schéma hlasového systému - Anatomie a fyziologie dýchání pro produkci hlasu a řeči, horní a dolní cesty dýchací, hrudní koš, hrudní a břišní dutina a jejich změna při dýchání, dýchací svaly - Spirometrie - základní parametry dýchání, změny objemu vzduchu při dýchání a řeči, tlak v plicích, relaxační tlaková křivka, udržení konstantního tlaku v plicích při fonaci - Akustika hlasu a řeči: zvuk, druhy zvuků (časový průběh a spektrum), základní perioda a základní frekvence, princip Fourierovy syntézy a analýzy zvuků - Tvorba hlasu a řeči. Zdroj hlasu. Teorie zdroje a filtru. Vliv hlasivek a rezonančních dutin na hlas - Rezonance dutin vokálního traktu - formanty, samohlásky, tvar vokálního traktu a poloha jazyka u samohlásek, Hellwagův trojúhelník, akustická syntéza samohlásek - Hlas anatomie a fyziologie, laryngoskopická struktura hrtanu, fonace versus nádech. Chrupavčitá kostra hrtanu - Vnější a vnitřní svalstvo hrtanu, depresory a elevátory, adduktory a abduktory, svaly ovládající napětí hlasivek, chrupavčitá vs. blanitá část glottis, inervace hrtanu - Vrstevnatá struktura hlasivek a její zjednodušená členění, elastické vlastnosti struktur hlasivek, kontrola frekvence hlasu (délka, pasivní a aktivní napětí hlasivek). - Záznam a digitalizace hlasu a řeči: Mikrofony, dynamický a frekvenční rozsah. Předzesilovač, analogově-digitální převodník (frekvence vzorkování, bitová hloubka), propojovací kabely a konektory, audiosoubory - Objektivní a subjektivní vlastnosti zvuku, hlasu a řeči: výška, síla a barva - Základní frekvence hlasu (fo) vs. výška tónu, fo u pravidelných a nepravidelných kmitů, zvuková spektrografie a fo, perturbace hlasu (jitter a shimmer), 3 typy signálů - Akustický tlak, intenzita a energie zvuku. Hladina akustického tlaku SPL, hladina akustické intenzity SIL. SPL versus vzdálenost. Kalibrace SPL. Zvukoměr a jeho nastavení - Základní metody pro vyšetření a analýzu hlasu: Zvuková spektrografie. Hlasové pole. Elektroglotografie, fotoglotografie, pneumotachografie. Přímé a nepřímé měření subglotického tlaku. Laryngoskopické metody - Vyšetření a měření hlasových poruch v klinické praxi: dotazníky (Voice Handicap Index - VHI), percepční hodnocení, akustická měření, fyziologická měření, speciální diagnostické metody - Hlasové poruchy (funkční a organické) a základy jejich léčby. Vybrané organické poruchy: záněty, reflux, uzlíky, polyp, papilomatóza, Reinkeho edém, porucha inervace, rakovina hlasivek. Pravidla hlasové hygieny - Řeč: hlásky (fóny) versus fonémy, mezinárodní fonetická abeceda, fonetický přepis, samohlásky versus souhlásky, artikulace souhlásek místo, způsob, nosovost, znělost. Akustická analýza řeči - Sluch: základy psychoakustiky, Fechner-Weberova poučka. Práh slyšení, sluchové pole. Hladina hlasitosti a hladiny stejné hlasitosti, fóny. - Anatomie a vlastnosti sluchového orgánu: vnější, střední a vnitřní ucho, zkreslení zvuku v převodním aparátu, Cortiho orgán a jeho funkce - Teorie slyšení (místní, frekvenční a smíšené), Helmholtz, Békesy, pasivní a aktivní mechanismus místního kódování, vnitřní a vnější vláskové buňky a jejich význam a funkce - Časové kódování zvuku kochleou: vyjádření zvuku v sluchovém nervu, synchronizace fáze, princip lokalizace zdroje zvuku, kódování intenzity, simulace kochleární funkce - Šíření energie a informace ve sluchovém orgánu. Vzdušné a kostní slyšení. - Metody vyšetření sluchu, nedoslýchavost a její typy, porucha versus vada sluchu. Subjektivní a objektivní vyšetření sluchu: vyšetření ladičkami, audiogram, tympanometrie, reflexometrie, otoakustické emise, BERA - Sluchové vady a jejich korekce. Sluchadla a jejich rozdělení. Indikace sluchadla. Kochleární implantáty