You are hereHRS

HRS


Předmět: Hlas, řeč, sluch

Katedra/Zkratka: KBF/HRS

Rok: 2017

Garant: 'RNDr. Jan Švec, Ph.D.'

Anotace: Získání základních vědomostí o tvorbě hlasu a řeči a o sluchu člověka.

Přehled látky:
- Anatomie hlasového a řečového ústrojí, dýchací cesty a hrtan, chrupavčitá kostra hrtanu, svaly a nervy ovládající nastavení hlasivek, struktura hlasivek. - Objektivní a subjektivní vlastnosti zvuku. Periodické a neperiodické zvuky, jejich časový průběh a spektrum. Základní frekvence a výška tónu. Základní bioakustické vlastnosti hlasu a řeči - frekvence, síla a spektrum. - Tvorba hlasu a řeči v hlasovém ústrojí člověka. Teorie zdroje a filtru. - Kmitání hlasivek, nastavení výšky a síly tónu, hlasové rejstříky. - Tvorba samohlásek v dutinách vokálního traktu, rezonance dutin, akustické rozlišení samohlásek - formanty. - Hlasový rozsah člověka a jeho měření pomocí hlasového pole. Hlasové poruchy a principy jejich léčby, hlasová hygiena. - Řeč: samohlásky versus souhlásky, artikulace, akustická analýza řeči, spektroskopie, automatické rozpoznávání řeči. - Akustické a fyziologické metody pro měření a vyšetření hlasu a řeči. Mikrofony, jejich frekvenční a směrové charakteristiky, "proximity" efekt. Základy digitalizace zvuku. Zvuková spektrografie (sonagrafie). Elektroglotografie (EGG). Fotoglotografie. Pneumotachografie. Přímé a nepřímé měření subglotického tlaku. Laryngoskopické metody: laryngoskopie, strobolaryngoskopie, vysokofrekvenční videolaryngoskopie, videokymografie - Sluch: anatomie sluchového orgánu (vnější, střední a vnitřní ucho), teorie slyšení, vnitřní a vnější vláskové buňky, vzdušné a kostní slyšení. - Sluchové pole. Práh sluchu. Intenzita zvuku a hladina intenzity. Akustický tlak a hladina akustického tlaku. Hladiny stejné hlasitosti. Základy psychoakustiky. - Metody vyšetření sluchu, základy audiologie: sluchové zkoušky ladičkami, audiogram, tympanografie, otoakustické emise, BERA. - Sluchové vady a jejich korekce, sluchadla.