You are hereEMFR

EMFR


Předmět: Experimentální metody fyziologie rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/EMFR

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Martina Špundová, Ph.D.'

Anotace: Znalosti principů a použití experimentálních metod fyziologie rostlin.

Přehled látky:
1. Parametry vodního stavu (RWC, vodní potenciál a jeho složky). Určení obsahu vody ze spekter odrazivosti. Transpirace a transport vody (gravimetrie, potometrie, gazometrie, rychlost xylémového toku). Stanovení propustnosti membrán pro ionty. 2. Fotosynteticky aktivní záření (FAR): zdroje, spektra, jednotky, měření. FAR v porostu, LAI. Optické jevy v listu (odrazivost, propustnost). Analytické a nedestruktivní stanovení obsahu rostlinných pigmentů. Pohyb chloroplastů. Optické indexy používané ve fyziologii rostlin. 3. Popis rostlin. Struktura fotosyntetického aparátu vyšších rostlin (list, chloroplast, tylakoidní membrány, pigment-proteinové komplexy). 4. Fluorescence chlorofylu, fluorescenční indukce (definice, vlastnosti, přístroje, měření, parametry). Remote-sensing. Fenotyping. 5. Fotosyntetický vývin kyslíku. Rychlost asimilace CO2 (princip IRGA, měřicí systémy, parametry). Světelné a CO2 křivky fotosyntézy. 6. Úvod do elektrofyziologie rostlin. Elektrochemický potenciál. Nernstova rovnice. Klidový membránový, akční a variační potenciál. Metody měření elektrických signálů v rostlinách: povrchové a vnitrobuněčné, "aphid" (mšice) metoda, "patch clamp"-metoda terčíkového zámku.