You are hereBVS

BVS


Předmět: Vibrační spektroskopie

Katedra/Zkratka: KBF/BVS

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení se s vybranými aspekty vibrační spektroskopie - od původu molekulových spekter po teoretické výpočty spekter. Hlavním cílem je především interpretace vibračních spekter, což lze využít při řešení bakalářských, diplomových i doktorských prací.

Přehled látky:
Původ molekulových spekter. Původ IČ spekter a spekter Ramanova rozptylu. Vibrace dvouatomových molekul. Normálové koordináty a normální vibrace. Symetrie a bodové grupy. Symetrie normálních vibrací a výběrová pravidla. Úvod do teorie grup. Počet normálních vibrací látek. Vnitřní souřadnice. Výběrová pravidla v IČ a Ramanových spektrech. Základy GF maticové metody. Použití symetrických vlastností. Potencialová pole a silové konstanty. Řešení sekulární rovnice. Vibrační frekvence izotopů. Skupinové frekvence a přiřazení pásů. Intenzita IČ absorpce. Depolarizace Ramanových čar. Intenzita Ramanova rozptylu. Základy rezonančního Ramanova rozptylu. Základy povrchem zesíleného Ramanova rozptylu. Teoretické výpočty vibračních frekvencí. Vibrační analýza krystalů. Vibrace mřížky. IČ spektrometry a spektrometry Ramanova rozptylu. Mikrospektroskopie. Interpretace IČ a RS spekter.