You are hereBIOM

BIOM


Předmět: Biomechanika

Katedra/Zkratka: KBF/BIOM

Rok: 2017

Garant: 'RNDr. Jan Švec, Ph.D.'

Anotace: Získání základních znalostí z oblasti biomechaniky s přihlédnutím k biomechanice hlasu a sluchu a nahlédnutím do sportovní a forenzní biomechaniky.

Přehled látky:
- Základy biomechaniky, segmentace lidského těla, metody určování hmotnosti a délky segmentů, interpretace možných chyb ? směrodatná odchylka a interval spolehlivosti - Těžiště v biomechanice, těžiště lidského těla, těžiště segmentů lidského těla, metody určování těžiště těla a segmentů, setrvačnost a hybnost vs. moment setrvačnosti a moment hybnosti, momenty setrvačnosti těla a segmentů a metody jejich určování - Anatomie člověka: zákl. anatomická poloha, hlavní roviny na lidském těle, označení směrů na trupu a na končetinách, kostra člověka, struktura páteře a skolióza - Typické mechanické vlastnosti biologických materiálů: viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita. Napětí vs. deformace materiálu (Hookeův zákon, modul pružnosti a mez pevnosti). - Stavba kosti, elastická a plastická deformace kosti, vliv vnějšího prostředí na kosti (Wolffův zákon), únavové zlomeniny (zatížení vs. počet opakování), stárnutí kosti, souvislost mezi napětím a deformací kosti (graf) - Šlachy a vazy, elastinová a kolagenní vlákna ve šlachách a vazech, deformace elastinových a kolagenních vláken, důsledek viskoelasticity ? 2 efekty u šlach a vazů ? napěťová relaxace a tečení - Chrupavky, tři druhy chrupavek, jejich funkce, struktura a vlastnosti, napěťová relaxace a tečení u chrupavek, disky a menisky a jejich funkce, - Kloubní spojení, pohyby v kloubu: rotace a translace, abdukce vs. addukce, flexe vs. extenze, synoviální kloub, synoviální tekutina, artritida - Svalový systém člověka, 3 typy svalů, svalová redundance, struktura příčně pruhovaného svalu, svalová kontrakce, motorická jednotka, twitch a tetanus, typy svalových vláken (motorických jednotek), 2 základní mechanismy zvyšování svalového napětí, kombinace prostorové a časové sumace pro zvyšování napětí svalu (Hennemanovo pravidlo), Hillův tříprvkový model svalu - Neuron: 3 typy neuronu a jejich zapojení do reflexního oblouku, morfologie neuronu, přenos vzruchu z nervu do svalu, extrafuzální a intrafuzální svalová vlákna, zpětnovazebné receptory (svalová vřeténka ? jejich stavba a funkce, Golgiho tělíska, další mechanoreceptory), patelární reflex - Biomechanika dýchání: Anatomie dýchacích cest, dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly, další podpůrné svaly) - Spirometrie ? zákl. parametry dýchání (klid. výdech. poloha REL, vit. kapacita, dech.objem, insp. rezervní objem, max. insp. kapacita, exp. rezervní objem, rezid. objem, funkční rezid. kapacita, celková plicní kapacita), tlak v plicích, relaxační tlaková křivka, aktivita svalů pro udržení konst. plicního tlaku při fonaci - Biomechanika hlasu: Anatomie hlasového ústrojí, jeho fyzikálně-akustické schéma, vokální trakt, struktura hrtanu (laryngoskopický pohled, chrupavčitá kostra, svalstvo a inervace), struktura hlasivek, nastavení frekvence hlasivek - Hlas: druhy zvuků (časový průběh a spektrum), frekvenční spektrum hlasu: harmonické tóny vs. výška tónu a barva hlasu, teorie zdroje a filtru, rezonance vok.traktu - formanty, samohlásky, formantový graf samohlásek - Biomechanika sluchu: rozsah, hladina akustického tlaku, práh slyšení, sluchové pole, hladiny stejné hlasitosti, hladiny hlasitosti - fóny - Anatomie sluchového ústrojí: vnější ucho, střední ucho, vnitřní ucho ? struktura hlemýždě, vnitřní a vnější vláskové buňky, vzdušné a kostní slyšení a jejich mechanismus - Teorie slyšení: teorie místní (místní kódování), teorie telefonní (časové kódování), teorie smíšené, Helmholtzova teorie, Békesyho měření a jeho vlnová teorie, činnost vláskových buňek, otoakustické emise, vyjádření zvuku ve sluchovém nervu (časové kódování), simulace kochleární funkce (CochSim) - Základy audiologie ? metody vyšetřování sluchu: převodní a percepční nedoslýchavost, zkoušky ladičkami, tónová audiometrie, objektivní audiometrie (tympanometrie, BERA, otoakustické emise), řečová audiometrie - Biomechanika v kriminalistice