You are hereSLO - seznam řešených projektů v roce 2011

SLO - seznam řešených projektů v roce 2011


By myska - Posted on 20 Duben 2011

Seznam všech projektů řešených ve Společné laboratoři optiky v roce 2011 - úplná tabulka ZDE.

Tabulka je moc široká, takže v rámci této stránky pouze následující náhled:

SLO - seznam řešených projektů v roce 2011            
         
ident. číslo název poskytovatel doba trvání celková dotace příjemce spoluřešitelské řešitel
        v tis. Kč   organizace za UP
1M06002 Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace MŠMT 03/2006 - 12/2011 87 391 UP FZÚ AV ČR,v.v.i. prof. Hrabovský
  Projekt se zabývá výzkumem optických struktur, metod detekce a konstrukcí detekčních struktur a systémů slabého a ultraslabého optického záření ve viditelné a blízké UV a IČ spektrální oblasti, dále obdobnými optickými strukturami a souvisejícími optickými technologiemi. Jde o detekci extrémně slabého optického záření až do úrovně jednoho fotonu různého pozemského a kosmického původu. Principy detekce jsou vybrány tak, aby jejich realizace pro potřeby praxe byla dostupná současnou světovou úrovní technických komponent a technologií výroby těchto detekčních systémů. Cílem projektu je navrhnout, ověřit a realizovat optické struktury a systémy vhodné pro detekci slabého a ultraslabého optického záření, včetně technologie jejich výroby a kontroly. Uplatnění lze očekávat při realizaci detekčních systémů pro výzkum kosmického záření, pro optické komunikační systémy na principu kvantové optiky, v optické výrobě moderního typu obecně aj.         Meopta-optikas.r.o.  
               
KAN301370701 Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace AV ČR 01/2007 - 12/2011 70 652 UP FZÚ AV ČR, v.v.i. prof. Hrabovský
  Vypracování komplexního přístupu k technologii, diagnostice, optimalizaci a charakterizaci moderních strukturovaných materiálů pro široké spektrum aplikací. Studované materiály zahrnují tenkovrstvé struktury, gradientní systémy oxidů, elektrokeramické a další technicky významné materiály připravované původními plazmochemickými metodami se zvláštním zřetelem na nanometrické struktury. Aplikace a rozpracování moderních integrovaných metod s vysokým prostorovým rozlišením pro nanometrické mapování povrchů a komplexní charakterizaci vzorků.         Noliac Ceramics, s.r.o.  
               
LA08032 Mezinárodní experiment ATLAS-CERN MŠMT 1/2008 - 12/2012   FZÚ AV ČR, v.v.i. UP v Olomouci prof. Hrabovský
  Experimentální studium základních zákonitostí mikrosvěta pomocí aparatury ATLAS. Hledání nových částic a jevů majících zásadní význam pro pochopení struktury hmoty, ověřování Standardního modelu elementárních částic a způsobů jeho dalšího zobecnění.         ČVUT v Praze  
               
OC09026 Fotonické nelineární struktury jako zdroje neklasického světla MŠMT 4/2009 - 06/2012 1 600 UP   doc. Peřina 
  Cílem projektu je vybudovat konzistentní teorie popisující v plné obecnosti generaci fotonových párů a stlačeného světla v nelineárních vrstevnatých prostředích a nelineárních vlnovodných strukturách a rozvinout metodiku návrhu reálných struktur.            
               
CLET 222279 Closed Loop Control of the Laser Welding Process through the Measurement of Plasma 7. rámcový program 11/2008 - 04/2011   UP   prof. Hrabovský
               
               
LA08016 Účast na projektu Observatoře Pierra Augera MŠMT 01/2008 - 12/2012 24 148 FZÚ AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova prof. Hrabovský
  Cílem projektu je měřit kosmické záření s extrémní energií. Budou získány nové poznatky o intenzitě a spektru záření, o jeho izotropii, jeho zdrojích a o jeho složení. Bude obhájeno 7 dizertací. Bude pokračovat vývoj technologie výroby lehkých zrcadel.         v Praze  
               
IAA301370701 Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách GAAV 01/2007 - 12/2011 5 100 FZÚ AV ČR, v.v.i.   doc. Soubusta
  Projekt je zaměřen na studium kvantově korelovaných fotonových párů generovaných v procesu spontánní sestupné parametrické frekvenční konverze. Budeme studovat generaci těchto vysoce neklasických stavů jak v nelineárních krystalech tak i moderních nelineárních strukturách jako jsou fotonické struktury se zakázaným pásem. Budeme měřit jak intenzity generovaných svazků v příčném profilu tak i jejich kvantově korelované vlastnosti. V časové oblasti budeme tyto korelace proměřovat pomocí interferometrů typu Hongova-Ouova-Mandelova interferometru, v prostorové oblasti pomocí jednofotonové CCD kamery. Kamera také poskytne informace o fotopulzním rozdělení generovaných fotonů. Po zvládnutí experimentálních technik pro měření uvedených vlastností se zaměříme na teoretické i experimentální studium generace stavů s požadovanými vlastnostmi (šířka spektra, prostorové rozložení intenzity, velikost kvantově korelované plochy, atd.).            
               
TA01010517 Moderní multivrstvé optické systémy TA ČR 01/2011 - 12/2014 20 934 UP FZÚ AV ČR, v.v.i. prof. Hrabovský
  Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu (podložek). Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících techologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko-fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní v oboru.         Meopta-optikas.r.o.  
               
TA01021339 FLAME OBSERVER TA ČR 01/2011 - 12/2014 7 168 TRYSTOM INDEL spol. s r.o. prof. Hrabovský
  Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu vizualizačního senzoru – Flame Observer - optického boroskopu nové generace, vyhodnocovacího softwaru a jeho dalšího příslušenství na úrovni současných světových trendů pro pozorování a měření teploty plamene v reálném čase v metalurgických a cementářských pecích, spalovnách a teplárnách a příprava realizace jeho výroby.       spol. s r.o. UP v Olomouci  
               
LG11044 Účast na mezinárodním projektu The Pierre Auger Observatory MŠMT 03/2011 - 12/2012 1 821 UP   prof. Hrabovský
  Cílem projektu je měřit kosmické záření s extrémní energií v rámci mezinárodního uskupení "The Pierre Auger Observatory". Budou získány nové poznatky o intenzitě a spektru záření, o jeho izotropii, jeho zdrojích a o jeho složení. Bude pokračovat vývoj technologie realizace tzv. ultralehkých zrcadel.            
               
PrF_2011_009 Koherenční a nelineární optika - vybrané kapitoly II studentský grant UP 2011 1 623     Mgr. Hamal
  V rámci projektu bude inovován model detektoru pro detekci průchodu energetické částice optickým vláknem a konverze na fotonásobič. Součástí bude rozšíření a zkvalitnění softwaru pro rekonstrukci a analýzu dat. Následně bude provedena řada simulací daného modelu s ideální i reálnou geometrií vláken při průchodu fyzikálním světem a porovnání výsledků s reálnými daty naměřenými na skutečném detektoru. Druhou částí cíle je optimalizace modelování odrazu v simulačních softwarech. Ukazuje se, že stávající modely nejsou použitelné pro modelování odrazů od hrubých či zaprášených povrchů. Náplní bude studium odrazu elektromagnetických vln a stávajících odrazných modelů, zejména modelu Unified pro modelování odrazu v prostředí GEANT4. Studium ABG modelu pro odraz, jeho implementace do prostředí GEANT4 a experimentální ověření věrnosti ABG modelu.            
               
CZ.1.07/2.2.00/07.0018 Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky ESF, MŠMT 5/2009 - 03/2012       doc. Kubínek
  Cílovou skupinou budou VŠ studenti. Studijní obor Aplikovaná fyzika je jediným oborem v ČR, který má akreditovány všechny stupně studia (Bc., Mgr. PhD.) a lze v něm konat habilitační a profesorská řízení. Hlavním cílem projektu bude větší propojení studia s výzkumnou a vývojovou činností, která je hojně realizována v projektech řešených na fyzikálních pracovištích UP tak, aby studenti pochopili, že implementace zde dosažených výsledků vědeckého poznání do reálných technických, technologických a ekonomických procesů, zvyšuje konkurenceschopnost podniků a ekonomiky jako celku. K tomu je důležité zajistit posílení studia v předmětech, které se budou věnovat základům pokročilých technologií, ovládnutí konkrétních praktických aplikací a jejich využití v praxi, včetně dopadů na ekonomické indikátory konkurenceschopnosti. Z toho vyplývá nutnost naučit studenty orientovat se v základních ekonomických pojmech a manažerské činnosti. Naopak, studenti partnerské organizace (MVŠ Olomouc) budou seznámeni se základy vědecké práce, vybranými moderními technologiemi a vazbou mezi výzkumem a technickými a technologickými inovacemi s ekonomickými ukazateli.            
               
CZ.1.07/2.3.00/09.0042 Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů ESF, MŠMT 6/2009 -        prof. Mašláň