You are hereStudium / Pro studenty

Pro studenty


Pro stávající studenty

Dotazník Kyberšikana

Katedra psychologie Filozoficke Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v rámci řešení projektu, zaměřeného na kyberšikanu, obrací na studenty s žádostí o vyplnění dotazníku. Více informací v příloze.

Seminář studentského týmu Virtuální instrumentace

Dne 6. 9. 2011 proběhlo setkání studentského týmu Virtuální instrumentace, na kterém studenti prezentovali současný stav svých prací. Úkolem setkání je také společná diskuze nad jednotlivými pracemi s návrhy dalších postupů.

Pracovní nabídka Gymnázium Kyjov

Klvaňovo gymnázium v Kyjově přijme od 1. 9. 2011 učitele všeobecně vzdělávacích předmětů v kombinaci Matematika–Fyzika.

Promoce, přijímačky a zápisy

V právě vyšlém Pondělníku (číslo 29 ze dne 20. června 2011) je spousta důležitých informací týkajících se organizace konce tohoto školního roku a začátku toho příštího:

Pracovní nabídka Visteon-Autopal

Firma Visteon-Autopal s. r. o. hledá kandidáty na pracovní pozici vývojový inženýr optiky. Pozice je vhodná pro absolventy fyzikálních oborů. Více informací v příloze.

Exkurze do Laboratoře čistých prostor

Dne 24. května 2011 pořádá Katedra optiky exkurzi (laboratorní kurz) pro studenty fyzikálně orientovaných oborů do Laboratoře čistých prostor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Akce je vhodná pro studenty Aplikované fyziky a Nanotechnologie se zájmem o litografii, křemíkové technologie nebo nano/mikroelektroniku.

Studentský tým Virtuální instrumentace

Studentský tým Virtuální instrumentace se v rámci KEF a výzkumného centra RCPTM věnuje vývoji měřicích systémů využívající techniky virtuální instrumentace. Systémy se vyvíjí v prostředí LabVIEW a vytvořené aplikace využívají komerční a laboratorně upravené měřicí moduly.

Studentský tým Využití metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů

Studentský tým Využití metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů se v rámci výzkumného centra RCPTM věnuje aplikaci metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů. Proměřované vlastnosti jsou specifická plocha povrchu a porozita. Při komplexní analýze materiálů jsou používány různé plyny a metody vyhodnocování měření.

Studentský tým Tepelné transformace železo obsahujících sloučenin

Studentský tým Tepelné transformace železo obsahujících sloučenin se v rámci CVN věnuje přípravě a charakterizaci nanokrystalických forem oxidů železa tepelně indukovanými reakcemi v pevné fázi. Jsou připravovány α-Fe₂O₃ tenké vrstvy, které nacházejí využití jako fotoelektrody pro fotokatalytické štěpení vody a výrobu vodíku. Dále jsou studovány mechanismy tepelného rozkladu berlínské modři a sideritu v různých atmosférách (inertní, vodíková). Produkty tepelného rozkladu jsou podrobovány strukturní, magnetické a velikostně morfologické charakterizaci.

Studentský tým Laserové technologie

Studentský tým Laserové technologie pracuje na problematice optimalizace pracovních parametrů laserového řezání a svařování a možnosti on-line kontroly pomocí měření spektra plazmatu, vznikajícího nad místem dopadu laserového svazku. Náplní práce týmu jsou experimenty v laserové laboratoři SLO UP a FZÚ Olomouc, zpracování výsledků, příprava metalografických vzorků a jejich zhodnocení na laserovém konfokálním mikroskopu LEXT.