You are hereStudijní obor Přístrojová fyzika

Studijní obor Přístrojová fyzika


By lemr - Posted on 26 Leden 2011

Charakteristika oboru

Studijní obor „Přístrojová fyzika“ vychovává absolventy k tvořivému přístupu k experimentální práci v oborech experimentální techniky a připravuje na týmovou spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Studenti absolvují postupně základní kurs matematiky a fyziky spolu s vyváženou příměsí informatiky a programování, elektroniky a přístrojové fyziky. Značná pozornost je věnována moderním elektronickým měřícím metodám. Bakalářské studium končí bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Novinkou je možnost zvolit si jednu ze specializací na Číslicové měřící systémy, Optické a laserové technologie nebo Přístroje pro astronomii a astrofyziku.

Obor je připravován ve spolupráci Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., a Katedry experimentální fyziky PřF UP. Dochází tak k jedinečnému propojení univerzity s badatelskými pracovišti Akademie věd a studenti tak získávají možnost nahlédnout do obou světů české vědy už v průběhu bakalářského studia.

Přestože studium přístrojové fyziky bylo původně koncipováno jako profesně orientované a student je absolvováním bakalářského studia plně přípraven pro uplatnění v praxi, není vyloučeno ani pokračování ve vyšších stupních studia.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu je nutné podat do 28. února 2013. Přihlášku je možno podat elektronickou formou. Bližší informace lze nalézt na webu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 3.–7. června 2013. Vybraní uchazeči o studium mohou být přijati i bez přijímacích zkoušek. Fakulta zveřejní zprávu o průběhu přijímacího řízení do 15 dnů po jeho skončení.

V případě, že nebude naplněna kapacita oboru, může děkan fakulty vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, a to do 15. dubna 2013. Případné informace o něm budou zveřejněny opět na webu Přírodovědecké fakulty UP.

Občanské sdružení Studenti UP připravilo Průvodce prváka po UP KudyKam. Není určen zdaleka jen pro studenty prvních ročníků a najdete v něm mnohé užitečné informace: od návodů, kde a jak začít na UP, přes představení univerzity a jejích částí až po informace o kulturním a sportovním životě v Olomouci.

Profil absolventa

Absolvent porozumí standardním počítačem řízeným systémům. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci virtuálních měřících přístrojů v grafických vývojových prostředích. Získá široký přehled v problematice výpočetní techniky od návrhu hardwarové konfigurace výpočetního systému až po volbu vhodného operačního systému a programovacího jazyka. V průběhu 3 let studia je student intenzivně připravován pro komunikaci v anglickém jazyce. Absolvent bakalářského studia přístrojové fyziky nalezne uplatnění ve firmách v regionu i v celé ČR, v tuzemských firmách i ve firmách se zahraniční účastí a bude mít dobré předpoklady pro uplatnění v zemích EU. Absolvent má také možnost po absolvování bakalářského studia pokračovat v magisterském a postgraduálním studiu v širokém spektru fyzikálních i interdisiplinárních oborů a zapojit se do vědeckého výzkumu.