You are hereZáklady nauky o materiálu 1

Základy nauky o materiálu 1


Předmět: Základy nauky o materiálu 1

Katedra/Zkratka: SLO/ZNM1

Rok: 2018 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Seznámit studenty se základními pojmy nauky o materiálu, vnitřní stavbou kovů, fázemi v kovových soustavách. Podat přehled o slitinách železa, jejich struktuře, vlastnostech a základních metodách jejich modifikace. Seznámit s neželeznými a nekovovými technickými materiály.

Přehled látky:
Technické materiály - přehled Kovy - slitiny železa, neželezné kovy Nekovové materiály - plasty, sklo, keramika Materiálové vlastnosti technických materiálů Typy vazeb atomů Vnitřní stavba kovů Krystalická stavba kovů - mřížka, krystalografie Reálná mřížka - defekty Základy termodynamiky - termodynamika kovů - difúze - fázové transformace Krystalizace kovů a slitin Vzájemná rozpustnost kovů Tuhý roztok Rovnovážné diagramy Eutektická, eutektoidní, peritektická přeměna Krystalizace slitin železa - rovnovážné diagramy Alotropické přeměny Strukturní součásti ocelí a litin ARA a IRA diagram Základy tepelného zpracování Značení ocelí a litin

Skripta
Značení krystalografických rovin a směrů

(PDF 2 MiB)

Přednáška
Fáze ve slitinách. Binární rovnovážné diagramy

(PDF 16 MiB)

Přednáška
Krystalizace ocelí a litin

(PDF 12 MiB)