You are hereLaboratorní praxe oboru Nanotechnologie

Laboratorní praxe oboru Nanotechnologie


Studium navazujícího magisterského oboru Nanotechnologie začíná úvodním kurzem KEF/BAT, během kterého studenti, kteří projeví zájem, navštíví nanotechnologické laboratoře v Holicích a optické laboratoře na Envelopě. Během exkurzí si studenti vyberou téma či techniku, na které by chtěli založit svou diplomovou práci a vyžádají si souhlas příslušného školitele.

Vlastní práce na diplomce pak probíhají jednak v rámci předmětů Laboratorní praxe BLP1 až BLP3, jednak po domluvě se školitelem během běžného studia. Rozsah a dobu prací určuje školitel, garant předmětů BLP1 až BLP3 se účastní pouze závěrečné obhajoby a posouzení zaslané laboratorní zprávy a udílí kolokvia.

Organizace BLP*

Smyslem laboratorních praxí je usnadnit a řídit průběh diplomové práce z hlediska formálních (garant) i věcných (školitel) tak, aby byl student donucen pracovat i psát průběžně. Každá praxe je zakončena:

 • zasláním závěrečné zprávy,
 • ústní prezentací před kolegy, příp. školitelem.

Po absolvování všech tří obhajob by měl být student dostatečně připraven na sepsání diplomové práce a její obhájení během státních zkoušek.

Závěrečné zprávy

Rozsah a smysl závěrečné zprávy se postupně vyvíjí podle úrovně praxe:

 1. BLP1 – očekává se práce do rozsahu 10 stran, která především seznámí kolegy i garanta s vybraným tématem, pokryje základní vztahy, definice apod. v dané oblasti a stručně shrne výstupy rešerše. Součástí by mělo být i shrnutí vlastní práce studenta. V této fázi není nutné, aby zpráva obsahovala původní výsledky a byla věcně dokonalá, nicméně formální úprava by měla být na úrovni. V závěru nastiňte další průběh práce.
 2. BLP2 – nosnou částí by měla být vlastní práce studenta, práce by měla obsahovat vlastní nápady, výsledky měření, interpretace apod. Měla by být rozvinuta interpretační část práce a kompletně hotová rešerše (dělat rešerši až po práci nemá smysl!). Rozumný rozsah práce je do 30 stran užitečného textu.
 3. BLP3 – v této fázi by závěrečná zpráva měla mít – až na formální náležitosti – rozsah a podobu diplomové práce. Po přečtení práce by měl čtenář získat ucelený náhled na řešenou problematiku, poznat přínosy autora, být schopen posoudit získaná experimentální data apod.

Doporučení pro závěrečné zprávy

 • pište srozumitelně, věcně a správně, bez gramatických, matematických i typografických chyb
 • zprávu by měl korigovat váš školitel, hlavně po obsahové a faktické stránce
 • dodržujte všechny zásady pro psaní diplomových prací, zvláště podmínky pro citování, uvádějte veškerou použitou literaturu, vždy musí být vyznačen převzatý text

Formální požadavky na závěrečné zprávy

 • zprávy posílejte ve formátu PDF
 • součástí musí být titulní list se jménem a rokem
 • číslujte jednotlivé stránky

Doporučení pro prezentace

 • buďte zajímaví – nudné a zdlouhavé přednášky otravují vás i vaše posluchače
 • prezentujte jen to důležité, podrobnosti pište do zprávy, případně na ně dojde v diskuzi
 • pamatujte na viditelnost textu i obrázků (vhodné barvy, vhodná velikost ­– projektory zobrazují hůře než monitory)
 • text prezentace není slohové cvičení, používejte krátké a výstižné body
 • mluvte zřetelně a k tématu
 • nezapomeňte pozvat svého školitele, i když asi nepřijde
 • opatřete jednotlivé stránky prezentace jejich čísly