You are hereFyzikální praktikum (elektřina a magnetismus)

Fyzikální praktikum (elektřina a magnetismus)


Předmět: Fyzikální praktikum (el. a mag.)

Katedra/Zkratka: KEF/FP2

Rok: 2021 2022

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: V rámci předmětu student provádí zadané laboratorní experimenty z oblasti elektřiny a magnetismu (v návaznosti na přednášku Elektřina a magnetismus). Nosnou částí je samostatná experimentální práce studenta a vyhodnocení naměřených dat.

Přehled látky:
Prvky ve stacionárních obvodech - chování rezistorů, kondenzátorů a cívek; metody řešení obvodů, odporové můstky Prvky ve střídavých obvodech - chování rezistorů, kondenzátorů a cívek; měření kapacit, řešení obvodů a princip superpozice Nelineární a řízené prvky - charakteristiky transilu, termistoru, diod a žárovek; přechodové odpory Základní vlastnosti RLC obvodů - napětí na jednotlivých prvcích, proudy v obvodech, rezonanční křivky Práce s osciloskopem - základní obsluha osciloskopu, charakteristiky signálů, True RMS hodnoty, Lissajusovy obrazce a měření fázových posuvů Magnetický obvod a magnetické křivky - měření hysterezních křivek, transformátory, výkonové ztráty v magnetických obvodech Teplotní závislosti elektrických parametrů Elektromagnetická indukce a magnetické pole cívek Elektrostatika - deskový kondenzátor a elektrolytická vana Pozn. jednotlivé úlohy se mohou měnit

 

SkriptaSkripta (PDF 2,3 MiB)