You are hereFyzika povrchů

Fyzika povrchů


Předmět: Fyzika povrchů

Katedra/Zkratka: KEF/FPOV

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními metodami studia fyzikálních vlastností povrchů materiálů. Studenti jsou též seznámeni s experimentálními technikami pro charakterizaci povrchů.

Přehled látky:
1. Ideální a reálný povrch pevné látky. Krystalická struktura, čistota, získávání atomárně čistých povrchů, adsorpce, desorpce, elektronová struktura povrchů, typy vazeb, elektronegativita. 2. Výstupní práce. Teorie, závislost na druhu látky a vnějších vlivech, měření a praktický význam výstupní práce. 3. Vliv tepla. Termoelektronová a termoiontová emise, povrchová ionizace. 4. Dopad elektromagnetického záření. Fotoelektronová emise, základy fotoemisní spektroskopie. 5. Dopad elektronů. Sekundární elektron-elektronová emise, elektronově indukovaná desorpce, pružný odraz a difrakce elektronů, nepružná interakce elektronů s povrchem, základy elektronové spektroskopie. 6. Vibrační excitace na povrchu pevné látky 7. Metody studia povrchů pevných látek Mikroskopie (AFM, STM, UHV STM), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů, BET fyzisorpce, chemisorpce, difrakce nízkoenergetických elektronů (LEED), povrchová RTG difrakce (SXRD), hmotnostní spektroskopie sekundárních částic (SIMS) 8. Fyzika povrchu nanoobjektů, vybrané aplikace povrchových nanostruktur (fotokatalýza štěpení vody)

 

PrednáškaPřednáška (PDF 16 MiB)