You are herePočítačová fyzika: Okruhy ke státnicím z fyziky

Počítačová fyzika: Okruhy ke státnicím z fyziky


Mechanika

1. Kinematika hmotného bodu.

2. Dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony.

3. Mechanika soustavy hmotných bodů.

4. Mechanika tuhého tělesa.

5. Gravitační pole, Keplerovy zákony.

6. Mechanika tekutin, Archimédův zákon, Bernoulliova rovnice.

7. Kmity a vlnění, Huygensův princip, Dopplerův jev.

8. Akustika.

Molekulová fyzika a termodynamika

1. Částicová struktura látky, statistický pohled na látku, Brownův pohyb.

2. Popis termodynamického systému: stav soustavy, rovnovážný stav, rovnovážný děj, vnitřní energie, teplo a teplota, ideální plyn.

3. Základní věty termodynamiky, práce a teplo, entropie, termodynamické potenciály, teplota, nevratné děje, princip vzrůstu entropie.

4. Molekulární kinetická teorie plynů, Maxwellův zákon rozdělení rychlostí molekul.

5. Transportní jevy vedení tepla, proudění, difúze, první a druhý Fickův zákon.

6. Fázové přechody, Clausius-Clapeyronova rovnice.

7. Reálné plyny: van der Waalsova rovnice, kritický bod, Joulův-Thomsonův jev.

8. Termodynamické vlastnosti kapalin.

Elektřina a magnetismus

1. Elektrostatické pole ve vakuu, Coulombův, Gaussova elektrostatická věta Indukce. Kapacita.

2. Elektrostatické pole v dielektriku, polarizace dielektrika, susceptibilita a permitivita.

3. Stacionární elektrické pole, elektrický proud, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, supravodivost.

4. Stacionární magnetické pole, Biottův, Savartův a Laplaceův zákon, Lorentzova síla, pohyb nabitých částic v magnetickém poli, Ampérův zákon.

5. Magnetické pole v látkovém prostředí, magnetické polarizace.

6. Nestacionární elektromagnetické pole, Faradayův zákon, přechodové jevy v obvodech RL a RC, střídavý proud.

7. Základní charakteristiky střídavého proudu a napětí, sériový a paralelní obvod RLC,.

8. Elektrické stroje - transformátory, generátory a elektromotory.

9. Elektromagnetické kmity a vlny, tlumené a netlumené kmity, dipóly a antény, Maxwellovy rovnice.

Optika

1. Paprsková optika, Fermatův princip, zákony lomu a odrazu., zobrazení, hranol, planparalelní deska.

2. Paraxiální optické soustavy, zobrazovací rovnice, základní body a roviny optické soustavy, ohnisková vzdálenost, zvětšení, soustava tenkých čoček.

3. Základní charakteristiky optické soustavy, omezení paprskových svazků v optické soustavě, pupily, clony, zorný úhel.

4. Optické vady soustavy, otvorová vada, koma, zklenutí pole a astigmatismus, zkreslení, barevné vady, stigmatické zobrazení.

5. Optické soustavy základních optických přístrojů. Lupa, mikroskop, dalekohled.

6. Fotometrie, fotometrické veličiny.a jejich měření.

7. Vlnová optika, Maxwellova teorie elektromagnetického pole, Fresnelovy vztahy, odraznost a propustnost rozhraní.

8. Difrakce světla, Fraunhoferova a Fresnelova difrakce, rozlišení optických soustav.

9. Interference světla, koherence světla, interferometry, holografie.

10. Optické jevy v anizotropních prostředích, jednoosé a dvojosé krystaly, dvojlom, optická aktivita.

Kvantová mechanika

1. Základní postuláty kvantové mechaniky, vlnová funkce, operátory měřitelných veličin.

2. Schrodingerova rovnice a její obecné řešení, stacionární řešení.

3. Relace neurčitosti.

4. Potenciálová jáma.

5. Jednoduchá teorie rozptylu.

6. Průchod částice bariérou, tunelování.

7. Harmonický oscilátor.

8. Klasická limita kvantové mechaniky, metoda WKB.

9. Částice v homogenním elektrickém poli.

10. Pohyb částice v centrálním poli, atom vodíku.

11. Spin, částice v magnetickém poli, Pauliho rovnice.

Kvantová informatika

1. Kvantově provázané stavy, míry kvantové provázanosti, Bellovy nerovnosti.

2. Příprava kvantově provázaných stavů.

3. Kvantové počítače, kvantová hradla, kvantové obvody, jejich fyzikální implementace.

4. Kvantová Fourierova transformace, Shorův algoritmus.

5. Kvantové vyhledávací algoritmy.

6. Kvantové komunikace, kvantová teleportace, kvantové klonování.

7. Kvantová kryptografie.

8. Kvantový šum a informace, dekoherence, kvantová oprava chyb.