You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Info nedostupné/Not available

Integrovaný kurs experimentální fyziky

Předmět: Integrovaný kurs experimentální fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/IKEF

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky.

Přehled látky:
Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky. Základní principy v jednotlivých oblastech fyziky. Zákony zachování (energie, hybnosti, přeměny energie) a návaznost na ostatní přírodovědné předměty. Lineární a nelineární dynamika. síla - druhy sil. Kmity a vlny z pohledu integrace fyzikálních poznatků. Kinetická teorie. Korpuskulárně vlnový dualismus.

Materiály ke stažení (ZIP, 12 MiB)

Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Předmět: Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Katedra/Zkratka: KEF/ZTZ

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví

Přehled látky:
Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví. Zmíněno je též terapeutické využití některých diskutovaných metod. Zvýšená pozornost je věnována aplikacím pro vyšetřování a terapii zrakového systému. Historie zobrazovacích metod ve zdravotnictví Ultrazvuková technika (fyzika ultrazvuku se zřetelem k využití ve zdravotnictví, medicínské aplikace ultrazvuku, aplikace ultrazvuku v oftalmologii - ultrazvuková biometrie oka [A-scan, B-scan], její využití v diagnostice chorob oka, aplikace při nitroočních operacích, ultrazvuková terapie, aplikace rázové vlny) Zobrazování koherentním zářením, oftalmologické aplikace (optická koherentní tomografie (OCT), laserová skenovací tomografie (HRT)) Metody nukleární medicíny, základy výpočetní tomografie (CT), denzitometrie, zobrazení magnetickou rezonancí. Radiační onkologie - radioterapie. Lekselův gama nůž, aplikace v oftalmologii Snímací elektrody v medicíně, využití snímacích elektrod při studiu zrakového systému Endoskopie, včetně aplikace endoskopických zrcátek při vyšetření oka

 

Návod k obsluze (úloha 3)

Návod k ovládání zařízení

 1) Ovládání Bruker EDS spektrometru integrovaného ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN VEGA3.

Úloha 6: Elektronová litografie

Tato úloha byly v přihlášce projektu uvedená jako výhledová a bude dopracována až po pořízení rozšíření o elektronovou litografii v roce 2014.

Databáze studentských snímků SEM

Databáze snímků, pořízených studenty prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, je k dispozici na adrese ftp://afnet.upol.cz/Public/SEM/.

Úloha 5: Trojrozměrné zobrazení

3D režim

Režim se zapíná nabídkou Tools/3D Scanning a zobrazí se základní panel.

Z něho si vybereme první ikonu s brýlemi.

Úloha 4: Nízkovakuový režim a zobrazování nevodivých vzorků

Úloha 3: Prvková analýza EDS

Energiově disperzní spektroskopie (EDS) umožňuje využití skenovacího elektronového mikroskopu pro prvkovou analýzu studovaných preparátů. Cílem této úlohy je praktické seznámení s principy a použitím této analytické metody. Osvojení si ovládání zařízení pro energiově disperzní spektroskopii, které je integrováno ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Vega 3.

Úloha 2: Aplikace SEM

Tato úloha rozšiřuje experimentální znalosti studentů, spočívající ve vyhodnocování kritických parametrů různých typů vzorků. Rovněž zahrnuje měření s BSE detektorem pro demonstraci odlišností.