You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Biologická fyzika

Předmět: Biologická fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/BFY

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Předmět je určen pro studenty, kteří mají získat či zopakovat základní pojmy spojené s aplikacemi fyziky v biologie či lékařských vědách. Budou-li se zabývat aplikacemi nanočástic ve zobrazovacích metodách či cílené terapii, je třeba, aby se orientovali právě v pojmech na úrovni struktury buňky i ve zobrazovacích metodách.

Přehled látky:
Radioaktivita přirozená a umělá, charakteristika ionizujícího záření. Druhy radioaktivní přeměny. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Biologické účinky ionizujícího záření. Ochrana před ionizujícím zářením. Detekce ionizujícího záření. Využití ionizujícího záření v léčbě a diagnostice. Optické záření. Vlastnosti záření. Zdroje a detektory optického záření. Optické metody a přístrojová technika. Viditelné světlo. Teorie barevného vidění. Adaptace na světlo a tmu. Oko a oční vady. Ultrafialové a infračervené záření. Využití tepelné energie v medicíně. Biofyzika termoregulace. Biofyzika buňky. Elektrický proud. Elektrické vlastnosti tkání a orgánů. Vedení elektrického proudu tkáněmi. Klidový membránový potenciál, Akční potenciál Bioelektrické projevy a využití akčních potenciálů v diagnostice. Elektrodiagnostické metody (EKG, EEG, EMG?) Akustika. Základní pojmy. Fyziologická akustika. Sluchový orgán. Audiometrie. Účinky hluku na organizmus. Infrazvuk. Ultrazvuk. Generování ultrazvuku. Biologické účinky ultrazvuku. Diagnostické využití ultrazvuku. Terapeutické využití ultrazvuku. Úvod do nukleární medicíny. Definice oboru. Radiofarmaka. Radionuklidové diagnostické metody. Detekční technika v nukleární medicíně. Princip scintilačního detektoru. Přístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii. Možnosti použití gamakamery, PET, SPECT. Úvod do radiologie. Rentgenové záření, brzdné a charakteristické rentgenové záření. Detekce rentgenového záření, kontrastní látky. CT, NMR.

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Info nedostupné/Not available

Integrovaný kurs experimentální fyziky

Předmět: Integrovaný kurs experimentální fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/IKEF

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky.

Přehled látky:
Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky. Základní principy v jednotlivých oblastech fyziky. Zákony zachování (energie, hybnosti, přeměny energie) a návaznost na ostatní přírodovědné předměty. Lineární a nelineární dynamika. síla - druhy sil. Kmity a vlny z pohledu integrace fyzikálních poznatků. Kinetická teorie. Korpuskulárně vlnový dualismus.

Materiály ke stažení (ZIP, 12 MiB)

Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Předmět: Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Katedra/Zkratka: KEF/ZTZ

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví

Přehled látky:
Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví. Zmíněno je též terapeutické využití některých diskutovaných metod. Zvýšená pozornost je věnována aplikacím pro vyšetřování a terapii zrakového systému. Historie zobrazovacích metod ve zdravotnictví Ultrazvuková technika (fyzika ultrazvuku se zřetelem k využití ve zdravotnictví, medicínské aplikace ultrazvuku, aplikace ultrazvuku v oftalmologii - ultrazvuková biometrie oka [A-scan, B-scan], její využití v diagnostice chorob oka, aplikace při nitroočních operacích, ultrazvuková terapie, aplikace rázové vlny) Zobrazování koherentním zářením, oftalmologické aplikace (optická koherentní tomografie (OCT), laserová skenovací tomografie (HRT)) Metody nukleární medicíny, základy výpočetní tomografie (CT), denzitometrie, zobrazení magnetickou rezonancí. Radiační onkologie - radioterapie. Lekselův gama nůž, aplikace v oftalmologii Snímací elektrody v medicíně, využití snímacích elektrod při studiu zrakového systému Endoskopie, včetně aplikace endoskopických zrcátek při vyšetření oka

 

Návod k obsluze (úloha 3)

Návod k ovládání zařízení

 1) Ovládání Bruker EDS spektrometru integrovaného ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN VEGA3.

Úloha 6: Elektronová litografie

Tato úloha byly v přihlášce projektu uvedená jako výhledová a bude dopracována až po pořízení rozšíření o elektronovou litografii v roce 2014.

Databáze studentských snímků SEM

Databáze snímků, pořízených studenty prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, je k dispozici na adrese ftp://afnet.upol.cz/Public/SEM/.

Úloha 5: Trojrozměrné zobrazení

3D režim

Režim se zapíná nabídkou Tools/3D Scanning a zobrazí se základní panel.

Z něho si vybereme první ikonu s brýlemi.

Úloha 4: Nízkovakuový režim a zobrazování nevodivých vzorků

Úloha 3: Prvková analýza EDS

Energiově disperzní spektroskopie (EDS) umožňuje využití skenovacího elektronového mikroskopu pro prvkovou analýzu studovaných preparátů. Cílem této úlohy je praktické seznámení s principy a použitím této analytické metody. Osvojení si ovládání zařízení pro energiově disperzní spektroskopii, které je integrováno ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Vega 3.