You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Rozpis přednášek ZANAN/ZANAT sticky icon

Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: úterý 13.15–14.45 na učebně LP-5006

Základy nanotechnologií sticky icon

Předmět: Základy nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/ZANAN

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Seznámení studenta s pojmem nanotechnologií, jejich aplikacemi a využívanými metodami.

Přehled látky:
Základy nanotechnologií Úvod do kvantové fyziky Nanoskopie Struktura nanomateriálů Pevnolátková příprava nanočástic Uhlíkové nanostruktury Fotonické nanostruktury Litografie Aplikace nanotechnologií v medicíně Aplikace nanotechnologií v životním prostředí Rizika nanotechnologií

Lékařská přístrojová technika 2 sticky icon

Předmět: Lékařská přístrojová technika 2

Katedra/Zkratka: KEF/LPT2

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Diagnostické metody, diagnostické využití biopotenciálů, fonokardiografie, zobrazovací metody v lékařské diagnostice. CT, MRI, endoskopie, terapie.

Přehled látky:
Diagnostické metody1. Pojem biosignálu a jeho úloha v diagnosticko-informačním systému.2. Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody.3. Vznik, snímání a diagnostické využití biopotenciálů (EKG, EMG, EEG).4. Fonokardiografie, měření průtoku krve a minutového objemu, pletysmografie, měření tlaku krve, tepové frekvence.5. Přístroje pro měření mechaniky dýchání.6. Klasické rentgenové diagnostické metody (skiaskopie, skiagrafie).7. Zobrazovací metody v lékařské diagnostice. CT, MRI, Ultrazvuková diagnostika (zobrazení, měření toku krve)8. Endoskopické diagnostické (terapeutické metody) - konstrukce endoskopu.Terapeutické metody9. Defibrilátory, kardiostimulátory.10. Neuromuskulární stimulátory, urostimulátory, gastrostimulátory.11. Magnetoterapie, diatermie.12. Ultrazvuková terapie.13. Léčba ionizujícím zářením-nukleární medicína, radioterapie, Leksellův gama nůžChirurgické metody14. Kryochirurgie, elektrotomie a termokoagulace.15. Ultrazvuková chirurgie, aplikace rázové vlny.16. Lasery a jejich klinické využití.Náhrady orgánů17. Ventilační a anesteziologické systémy.18. Mimotělní oběh kardiopulmonální.19. Mimotělní oběh renální (hemodialýza, hemofiltrace, plazmaferéza)Podpora sluchu

 

PrezentacePrezentace (ZIP PDF 18 MiB)

PrezentacePřehledová prezentace (PDF 3,5 MiB)

Fyzika II (mech., molekul. fyz.) sticky icon

Předmět: Fyzika II (mech., molekul. fyz.)

Katedra/Zkratka: KEF/FYB2

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Vybrané kapitoly z mechaniky, kmitů a vln a molekulové fyziky a termodynamiky na úrovni základního kurzu fyziky.

Přehled látky:

  1. Úvod Veličiny a rovnice, skalární a vektorové veličiny, fyzikální zákony, jednotky a soustavy jednotek, mezinárodní soustava jednotek Système International d'Unités (SI).
  2. Mechanika Kinematika a dynamika hmotného bodu, druhy pohybů, skládání pohybů. Síla, pohybové zákony, pohybové rovnice. Inerciální a neinerciální soustavy, setrvačné síly, Coriolisova síla. Hybnost, impuls, mechanická práce, energie a výkon, moment hybnosti, zákony zachování, srážky částic. Gravitační a tíhové pole, vrhy a Keplerovy zákony. Mechanika tuhého tělesa, moment síly, skládání sil, hmotný střed, rovnováha tuhého tělesa. Otáčivý pohyb, moment setrvačnosti. Smykové tření a valivý odpor. Mechanika tekutin. Hydrostatický a aerostatický tlak, atmosférický tlak, Pascalův a Archimédův zákon. Hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny, odpor prostředí. 1. test
  3. Molekulová fyzika a termika Atomová a molekulová stavba látek. Vnitřní energie, teplo, teplota a její měření, teplotní roztažnost, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, přenos tepla. Struktura a vlastnosti plynů, ideální plyn, stavová rovnice, Daltonův zákon. Kinetická teorie tepla, zákony termodynamiky, entropie, tepelné děje v plynech, Carnotův cyklus, tepelné a chladicí stroje. Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace, Hookův zákon. Struktura a vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy. Fázové přeměny, fázový diagram, trojný bod, kritický stav, zkapalňování plynů, vlhkost vzduchu. 2. test
  4. Mechanické kmity a vlny, akustika Kmity, kinematika a dynamika harmonických kmitů, kyvadlo. Skládání kmitů, rozklad kmitů na harmonické složky, nucené kmity, rezonance. Vlnění, postupné vlnění v řadě bodů, odraz a interference vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, odraz a lom rovinné vlny, nerelativistický Dopplerův jev. Akustika, důsledky vlnové povahy zvuku, hladina intenzity a hlasitosti zvuku, fyzikální princip některých hudebních nástrojů, ultrazvuk. 3. test

 

Teoretická mechanika sticky icon

Předmět: Teoretická mechanika

Katedra/Zkratka: KEF/TMN

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Úvod do studia teoretické fyziky . Hamiltonovská formulace mechaniky. Úvod do mechaniky kontinua .

Přehled látky:
I. Úvod do studia teoretické fyziky II. Mechanika částice a soustav částic 1. Základní pojmy z kinematiky částice. Polohový vektor, trajektorie, rychlost, zrychlení, plošná rychlost. Přirozené složky rychlosti a zrychlení, rychlost a zrychlení v křivočarých souřadnicích. 2. Dynamika částice. Newtonovy zákony. Dvě základní úlohy dynamiky. Konkrétní problémy z dynamiky částice. 3. Soustava částic. D`Alembertův princip a pohybové rovnice soustavy částic. Hmotný střed soustavy. Klasické integrály pohybu. III. Lagrangeovská formulace mechaniky Soustavy podrobené vazbám. Klasifikace vazeb, virtuální posunutí. Princip virtuální práce a jeho aplikace na některé problémy rovnováhy soustav. Princip d`Alembertův-Lagrangeův. Lagrangeovy rovnice prvního a druhého druhu a jejich řešení pro některé konkrétní úlohy. IV. Mechanika tuhého tělesa 1. Základní pojmy z kinematiky tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa. Tenzor setrvačnosti a momenty setrvačnosti. 2. Pohyb tuhého tělesa s pevným bodem. Eulerovy rovnice. Pohyb setrvačníků. V. Hamiltonovská formulace mechaniky 1. Hamiltonův princip. Hamiltonovy kanonické rovnice. 2. Fázový prostor a fázové trajektorie. Kanonické transformace a jejich invarianty. Zákony zachování. VI. Vybrané problémy teoretické mechaniky Pohyb částice s proměnnou hmotností. Pohyby v rotujících soustavách. Malé kmity mechanických soustav a některé problémy stability mechanických systémů. VII. Úvod do mechaniky kontinua 1. Tenzor napětí. Síly objemové a plošné. Vektor napětí. Rovnice rovnováhy kontinua. Pohybové rovnice kontinua. 2. Vektor posunutí a tenzor deformace. Translační, rotační a deformační pohyb kontinua. 3. Základy mechaniky pružných těles 4. Zobecněný Hookův zákon. Rovnice rovnováhy izotropního pružného tělesa. Některé aplikace. Pohybové rovnice izotropního pružného tělesa. 5. Kmity a vlny v pružném tělese. Chvění pružných těles. Rovnice struny. VIII. Základy mechaniky tekutin 1. Statika tekutin. 2. Pohybové rovnice ideální tekutiny, jejich integrály. Nevířivé proudění. 3. Pohyb vazké tekutiny. Navierova-Stokesova rovnice a teorie podobnosti.

 Stránka se studijními materiály

Praktikum z elektroniky sticky icon

Předmět: Praktikum z elektroniky

Katedra/Zkratka: KEF/PEL

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Soubor praktických úloh z elektroniky.

Přehled látky:
Měření vlastností pasivních polovodičových dvojpólů Vlastnosti usměrňovačů střídavého proudu - jednocestné a dvojcestné usměrňovače, vyhlazování, činitel stabilizace Měření statických charakteristik bipolárního tranzistoru a jednostupňový tranzistorový zesilovač Statické aplikace operačních zesilovačů - (ne)invertující zesilovače, sumátory, usměrňovač Dynamické aplikace operačních zesilovačů - derivátory, integrátory, aktivní filtry, syntetické indukčnosti Kombinační logické obvody - základní hradla, realizace logických funkcí, sčítačky, multiplexory Sekvenční logické obvody - klopné obvody, posuvné a kruhové registry, čítače Harmonická analýza elektrických signálů - spektrum sinusového, obdélníkového a usměrněného signálu, zkreslení zesilovače v saturaci Časovač 555

 

SkriptaSkripta (PDF 2,2 MiB)

Termodynamika a statistická fyzika sticky icon

Předmět: Termodynamika a statistická fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/TSFN

Rok: 2019 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Pochopit základní metody popisu systémů v termodynamice a statistické fyzice.

Přehled látky:
- První termodynamický zákon, stavové parametry, stavové rovnice, stav termodynamické rovnováhy. - Teplo. Adiabatický proces. Vratné a nevratné procesy. Tepelná kapacita.Druhý termodynamický zákon, Caratheodoryho princip, absolutní teplota, entropie. Carnotův cyklus. - Termodynamické potenciály. Jouleův-Thompsonův jev. - Termodynamika systémů s proměnným počtem částic, chemický potenciál. Grandkanonický potenciál. Gibbsova-Duhemova rovnice. Termodynamické potenciály dielektrik a magnetik. - Termodynamické potenciály nerovnovážných systémů. Princip vzrůstu entropie. Podmínky termodynamické rovnováhy. Guldbergův-Wageův zákon. Braunův-Le Chatelierův princip. Gibbsovo pravidlo fází. - Fázové přechody. Fázové přechody prvého druhu. Clausiona-Clapeyronova rovnice. Fázové přechody druhého druhu. Ehrenfestovy rovnice. Landauova teorie fázových přechodů druhého druhu, přechod feromagnetikum-paramagnetikum, Curieův-Weissův zákon. - Třetí termodynamický princip. - Popis mnohačásticového systému, fázový prostor, zákony zachování (teorém E. Noetherové). Statistický soubor. Liouvilleův teorém. Ergodický problém, Tolmanova hypotéza. Hustota kvantových stavů. - Mikrokanonický, kanonický a grandkanonický soubor. Stavová rovnice kanonického systému. Entropie. - Statistická rozdělení soustavy volných částic, formalizmus druhého kvantování. Grandkanonická partiční funkce, rozdělovací zákony ideálních plynů. - Ideální Maxwellův-Boltzmannův plyn. Ekvipartiční teorém. Měrná tepla modelových fyzikálních systémů. Chemické reakce v plynové směsi.Ideální fermionový plyn. Elektronový plyn v homogenním magnetickém poli, diamagnetismus, paramagnetismus, Curieův zákon. - Ideální bosonový plyn. Záření absolutně černého tělesa, Planckův zákon. Fononové systémy, Einsteinův model krystalu, Debyeova teorie měrných tepel. - Boltzmannův neideální plyn, viriálová stavová rovnice.Einsteinova teorie fluktuací. Onsagerovy relace reciprocity.

Fyzikální praktikum (elektřina a magnetismus) sticky icon

Předmět: Fyzikální praktikum (el. a mag.)

Katedra/Zkratka: KEF/FP2

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní práce z elektřiny a magnetismu v návaznosti na přednášku EMG.

Přehled látky:
Prvky ve stacionárních obvodech - chování rezistorů, kondenzátorů a cívek; metody řešení obvodů, odporové můstky Prvky ve střídavých obvodech - chování rezistorů, kondenzátorů a cívek; měření kapacit, řešení obvodů a princip superpozice Nelineární a řízené prvky - charakteristiky varistorů, termistorů, diod a žárovek; přechodové odpory Základní vlastnosti RLC obvodů - napětí na jednotlivých prvcích, proudy v obvodech, výkony ve střídavých obvodech; simulační programy Práce s osciloskopem - základní obsluha osciloskopu, charakteristiky signálů, True RMS hodnoty, Lissajusovy obrazce a měření fázových posuvů Magnetický obvod a magnetické křivky - měření hysterezní křivek, transformátory, výkonové ztráty v magnetických obvodech Teplotní závislosti elektrických parametrů Elektromagnetická indukce a magnetické pole cívek Elektrostatika - deskový kondenzátor a elektrolytická vana

 

SkriptaSkripta (PDF 2,3 MiB)

Molekulová fyzika a termodynamika sticky icon

Předmět: Molekulová fyzika a termodynamika

Katedra/Zkratka: KEF/MFT

Rok: 2019 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Přednáška a cvičení z molekulové fyziky a termodynamiky v rámci základního kursu fyziky.

Přehled látky:
1. Základní poznatky molekulové fyziky : částicová struktura látek, atom a molekula, látkové množství, molární veličiny, částice v silovém poli ostatních částic, Brownův pohyb. 2. Základní pojmy: termodynamický systém, stav soustavy, rovnovážný stav, rovnovážný děj, děje vratné a nevratné, rovnovážný stav plynu jako stav s největší pravděpodobností, vnitřní energie soustavy, teplo, ideální plyn. 3. Zákony ideálního plynu : teplota, děje v ideálním plynu, stavová rovnice, měrná a molární tepelná kapacita, měření tepla. 4. Molekulární kinetická teorie plynů: předpoklady kinetické teorie, základní rovnice pro tlak ideálního plynu, vnitřní energie plynu, věta o ekvipartici, směs plynů, střední kvadratická rychlost, Maxwellův zákon rozdělení rychlostí molekul, rozbor Maxwellova zákona, střední volná dráha molekuly. 5. Termodynamika : první hlavní věta termodynamiky, vnitřní energie soustavy, práce plynu, aplikace první věty na děje v ideálním plynu, kruhový děj, Carnotův vratný kruhový děj, druhá hlavní věta termodynamiky, entropie, změna entropie při vratném a nevratném ději , entropie a pravděpodobnost soustavy, entropie a informace, termodynamické funkce. 6. Transportní jevy : vedení (kondukce) tepla, rovnice hustoty tepelného toku, Fourierova rovnice pro vedení tepla, proudění (konvekce) tepla, radiace, difúze, první a druhý Fickův zákon, vnitřní tření. 7. Fázové přechody : pojem fáze, fázové přechody prvního druhu, vypařování, kondenzace, páry syté a přehřáté, kritický stav , var kapaliny, tání a tuhnutí, sublimace a desublimace, fázový diagram látky, Clausius-Clapeyronova rovnice, fázové přechody druhého druhu. 8. Reálné plyny: síly mezi molekulami reálného plynu, rovnice van der Waalsova, kritický bod, Joule- Thomsonův jev, zkapalňování plynů. 9. Látky pevné - látky krystalické a amorfní, krystalická mřížka a její parametry, energie mřížky, klasifikace krystalů, defekty krystalů, tepelné vlastnosti pevných látek, délková a objemová roztažnost, molární tepelná kapacita pevných látek. 10. Látky kapalné : stuktura kapalin, difúze kapalin, osmóza, osmotický tlak,biologický význam osmózy, tepelná vodivost kapalin, viskozita kapalin, vlastnosti povrchu kapalin, povrchová vrstva, povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilarita, stlačitelnost kapalin, teplotní roztažnost kapalin, anomálie vody.

 

SkriptaSkripta (PDF 2,6 MiB)

Fyzikální praktikum (molekulová fyzika) sticky icon

Předmět: Fyzikální praktikum (molek.fyz.)

Katedra/Zkratka: KEF/FP3

Rok: 2019 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Laboratorní práce z molekulové fyziky a termodynamiky.

Přehled látky:
Součástí praktika jsou úlohy zaměřené na: - kalorimetrii (materiálové charakteristiky pevných látek a kapalin); - experimentální měření Poissonovy konstanty plynů; - experimentální měření povrchového napětí kapalin; - experimentální měření teplotní délkové a objemové roztažnosti pevných látek a kapalin; - experimentální měření viskozity kapalin; - experimentální měření vybraných parametrů plynů (molární tepelné kapacity); - studium izoprocesů plynů; - studium vedení a prostup tepla v pevných látkách; - studium vyzařování absolutně černého tělesa a další. Studenti jsou povinni v prvním týdnu semetru absolvovat školení o bezpečnosti práce v laboratoři. Před každým měřením student absolvuje vstupní test ověřující jeho znalosti z dané problematiky. Praktikum je zakončeno kolokviem.

 

SkriptaSkripta (PDF 3,7 MiB)