You are hereVýukové laboratoře

Výukové laboratoře


Výuka fyziky nezbytně vyžaduje nabytí značných experimentálních zkušeností, což je nemožné bez laboratorního zázemí. Student proto v průběhu studia absolvuje základní fyzikální praktika ve výukových laboratořích, určených k bližšímu uchopení fyzikálních jevů a seznámení se se základní měřicí technikou.

Laboratoř mechaniky

Laboratoř je určena pro základní praktikum z Mechaniky, kmitů, vln a akustiky (měření momentů setrvačnosti, kyvadla – matematické, reverzní, Machovo, balistické, spřažená kyvadla, rychlost zvuku, Dopplerův jev, gyroskop). V praktiku je využito systémů ISES, Cobra a softwaru Scope Win. V laboratoři je instalován vzdálený experiment Určení voltampérové charakteristiky zdrojů světla.

Mechanická laboratoř

Správce laboratoře: dr. Holubová

Laboratoř molekulové fyziky

V rámci základního praktika se zde měří úlohy z molekulové fyziky a termodynamiky (molární teplo plynů, odvození stavové rovnice, prostup tepla, povrchové napětí, viskozita). V laboratoři probíhá i praktikum z Fyziky-techniky-přírody (využití systémů Pasco, Vernier, U-lab) a seminář Pokusy s jednoduchými pomůckami. Součástí laboratoře je temná komora, kde probíhají pokusy z optiky (např. interference světla, určení vlnové délky světla, difrakce světla na štěrbině a na hraně, Balmerova série, určení Rydbergovy konstanty).

Správce laboratoře: dr. Holubová

Elektronická laboratoř

Slouží například k výuce praktik z elektřiny a magnetismu, pro které jsou připraveny úlohy jako Základní vlastnosti R, L, C obvodů při střídavém proudu, Práce s osciloskopem nebo Magnetický obvod a magnetizační křivky. Všechny úkoly jsou prováděny na moderní výukovém systému µLab rc2000 s pomocí osobního počítače. V téže laboratoři probíhá i výuka praktik z elektroniky, v rámci kterých se studenti seznamují s vlastnostmi jednoduchých prvků, obvodů či s operačními zesilovači a logickými obvody.

Elektronická laboratoř

Správce laboratoře: dr. Vůjtek

Laboratoř atomové a jaderné fyziky

V této laboratoři se studenti seznamují se základními vlastnostmi jaderné a atomové fyziky,  např. ověřují statistický charakter přeměnového zákona, užívají Geigerův–Müllerův detektor, studují interakci α a γ záření s látkou, vznik charakteristického rentgenovského záření nebo elektronovou difrakci.

Elektronická laboratoř

Správce laboratoře: dr. Procházka

Specializované laboratoře

Další výukové laboratoře jsou specializované pro jednotlivé studijní obory, často až v magisterské úrovni:

  • Laboratoř měřicí techniky (AF) – na rozdíl od čistě fyzikálních laboratoří je výuka v této laboratoři zaměřena na technické a metrologické aplikace fyzikálních poznatků. Studenti se zde seznamují např. s metodami podobnosti a modelování, problematikou kalibrace nebo vlastnostmi regulovaných soustav.
  • Laboratoř číslicových měřicích systémů (AF, PF) – probíhá zde výuka elektronických měřicích systémů, v rámci kterých se studenti učí programovat v prostředí LabVIEW, programovat mikrokontrolery, sestavovat elektronické měřicí systémy či používat průmyslová rozhraní a moduly (např. Siemens LOGO!).
  • Nanotechnologická laboratoř (N) – se v současné době buduje. Měla by studenty seznamovat s vybranými charakterizačními technikami nanotechnologií, např. mikroskopií atomárních sil nebo termickou analýzou.

Vědecké laboratoře

Kromě těchto výukových laboratoří studenti absolvují výuku či exkurze i ve vědeckých laboratořích:

  • optické laboratoře ve Společné laboratoři optiky
  • nanotechnologické laboratoře v Holicích (příprava nanostruktur, charakterizační techniky – Mössbauerova spektroskopie, rtg. charakterizace, magnetická měření, plocha povrchu, mikroskopie a další)
  • biofyzikální laboratoře