You are hereBakalářské studium

Bakalářské studium


Bakalářské studium Aplikované fyziky poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu. Pokud chcete studovat pouze bakalářský stupeň, zvažte studium Přístrojové fyziky.

Studium má tři nosné části: fyzikální, matematickou a specializační.  V průběhu studia studenti absolvují základní kurz fyziky, ve kterém se seznámí s poznatky z klasické fyziky, tedy z mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky. Teoretické přednášky jsou doplněny praktiky. Kromě toho absolvují přednášky z kvantové fyziky. Pro lepší pochopení fyzikální problematiky je studium doplněno kurzem matematiky, ve kterém se seznámí se základy i pokročilejšími partiemi matematické analýzy, s algebrou a doporučeně i analytickou a diferenciální geometrií. Specializační část studia je zaměřena dvěma směry. Prvním jsou elektronické měřicí systémy, v rámci kterého absolvují studenti přednášky a praktika z elektroniky, přístrojové fyziky a aplikace počítačů. Druhý směr je zaměřen na metrologii. V průběhu studia si student povinně volí další předměty dle svého zájmu, převážně z oblasti fyziky a elektroniky (doporučujeme volbu s ohledem na návaznosti).

V průběhu posledního ročníku studenti vypracovávají bakalářskou práci na konkrétní zvolené téma. Tato práce často tvoří předstupeň magisterské práce v navazujícím studiu.


Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí:

Více informací o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Státní závěrečné zkoušky

Po absolvování studia (splnění podmínek daných kreditním systémem) a obhájení bakalářské diplomové práce studenti vykonávají závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Fyzika
  • Přístrojová fyzika a elektronika
  • Aplikace počítačů v měřicích systémech
  • Metrologie

Po úspěšném složení zkoušek je jim udělen titul bakalář (Bc.).

Kam dál

Po bakalářském studiu může student na naší univerzitě pokračovat ve dvou oborech:

  1. pokračovat ve studiu Aplikované fyziky
  2. nebo studovat navazující magisterské studium Nanotechnologie