You are hereČasopis Jemná mechanika a optika

Časopis Jemná mechanika a optika


Ve Společné laboratoři optiky má sídlo redakce časopisu Jemná mechanika a optika. Časopis přináší původní vědecké a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem.

ISSN: 0447-6441
Vznik časopisu: 1956
Vychází: 10x ročně (z toho 2 čísla jako dvojčísla)
Recenzovaný od: 2002
Vydavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
za spoluúčasti
The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS)
Odpovědný zástupce vydavatele: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Šéfredaktor: Jaroslav Nevřala, dipl.tech.
Adresa redakce v Přerově:
(šéfredaktor)
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov;
mobil: 776 011 925
Adresa redakce v Olomouci:
(objednávky, předplatné)
SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50A,
772 07 Olomouc;
tel.: 585 631 576; fax: 585 631 531;
e-mail: eva.pelclova@upol.cz
Ve Slovenské republice rozšiřuje    
a přijímá objednávky:
JSMF, Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Hurbanova 15,
SK – 010 26 Žilina; tel.: +421 415 136 350;
e-mail: ivo.cap@fpv.utc.sk

V současnosti naleznete online archiv časopisu na webu jmo.fzu.cz (PDF obálek a obsahů jednotlivých čísel, u starších ročníků i plné texty).

Charakteristika časopisu

Periodikum přináší původní vědecké a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem.
Časopis Jemná mechanika a optika vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering – Czech & Slovak Chapter (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Je určen pro informování široké obce zájemců nejen z České republiky a Slovenska o současných problémech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních zasahujících na pomezí těchto dvou oborů, ale je také otevřen i pro zahraniční zájemce, neboť přijímá příspěvky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině. Tím, že představuje práce z různých oblastí výzkumu, vytváří a udržuje povědomí o výzkumných aktivitách a díle autorů na širším teritoriu. Kromě toho informuje o plánovaných nebo již proběhlých odborných akcích jako jsou konference, semináře, výstavy a veletrhy, ale také o právě vydaných odborných publikacích, a tím přispívá ke vzdělávání a získávání rozhledu odborné i laické veřejnosti. Časopis umožňuje publikovat vedle vědecky významných prací kolektivů zkušených autorů rovněž příspěvky postgraduálních studentů a začínajících vědeckých pracovníků; všechny příspěvky jsou před otištěním lektorovány. Významným podílem odborných a vědecky hodnotných příspěvků často interdisciplinární povahy se výrazně odlišuje od jiných podobně zaměřených časopisů orientovaných do jiných oblastí vědecko-technické činnosti.
Časopis je především určen pro příspěvky spadající do následujících oborů: optika, optoelektronika, fotonika, nanotechnologie, měřicí a řídicí technika, laserové technologie, oční optika, zdravotní technika, vojenská technika, foto-kino-video, osvětlovací technika, kancelářská technika a konstrukce přístrojů, vakuová a kryogenní technika.

Redakční rada

Předseda: 
RNDr. Miloslav VYCHODIL, CSc., Meopta - optika, s r.o., Přerov, mobil: 731 439 380
Členové: 
RNDr. Ing. Ján BARTL, CSc., ÚM SAV, Bratislava,
prof. RNDr. Dr. Zdeněk BOUCHAL, UP, Olomouc, 
doc. RNDr. Monika BOŽIKOVÁ, Ph.D., SPU Nitra, 
Ing. Ondřej ČÍP, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, 
Ing. Alexandr DEJNEKA, Ph.D., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, 
doc. RNDr. Ondřej HADERKA, Ph.D., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc, 
prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc., STU, Bratislava, 
Ing. Jan HOŠEK, Ph.D., ČVUT Praha,  
prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc, 
RNDr. Vladimír CHLUP, Olomouc, 
RNDr. Lubomír JASTRABÍK, CSc., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, 
RNDr. Pavel KLENOVSKÝ, Český metrologický institut, Brno, 
Ing. Jiří KRŠEK, VUT, Brno, 
doc. RNDr. Vojtěch KŘESÁLEK, CSc., UTB, Zlín, 
Ing. Jan KŮR, Mesing, spol. s r. o., Brno,  
prof. Ing. Martin LIBRA, CSc., ČZU, Praha, 
prof. RNDr. Miroslav LIŠKA, DrSc., VUT, Brno, 
RNDr. Zdeněk LOŠŤÁK, Meopta - optika, s r.o., Přerov, 
prof. Ing. Petr LOUDA, CSc., TU, Liberec, 
doc. RNDr. Miroslav MILER, DrSc., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha,  
doc. Ing. Jiří NOVÁK, PhD., ČVUT Praha, 
prof. RNDr. Jan PEŘINA, DrSc.,UP Olomouc, 
Mgr. Sylvie PETROVÁ, LF MU, Brno, 
prof. Ing. Jaromír PIŠTORA, CSc., VŠB – TU, Ostrava, 
RNDr. Michael PROUZA, Ph.D., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, 
RNDr. Dagmar SENDERÁKOVÁ, Ph.D., UK, Bratislava, 
RNDr. Petr SCHOVÁNEK, SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc, 
prof. RNDr. Anton ŠTRBA, CSc., UK, Bratislava, 
doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc., Západočeská univerzita Plzeň, 
Ing. Zdeněk MARTÍNEK, Nové Město nad Metují (čestný člen), 
Gerd HÄUSLER, Lehrstuhl für Optik, Universität Erlangen – Nürnberg, Erlangen (Germany),
Michael J. LALOR, Liverpool John Mooros University, U. K., 
Paul RAUSNITZ, TCI New York, U. S. A., 
Rodney J. SOUKUP, University of Nebraska – Lincoln, U. S. A., 
M. C. TEICH, Boston University, U. S. A., 
Emil WOLF, University of Rochester, U. S. A.

 

Pokyny pro autory

Příspěvky se přijímají v elektronické formě.

Požadavky na textovou část

Text musí být pořízen v editoru MS WORD, doporučuje se font Times New Roman, velikost písma 12, dvojité řádkování, formát stránky A4. Ve všech částech příspěvku používejte stejný font. Text pište do jednoho sloupce se zarovnáním k levému okraji, klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce.
Rovnice a vzorce uváděné na samostatných řádcích musí být vytvořeny modulem pro matematiku editoru MS WORD, rovnice a vzorce, které jsou součástí textu na řádku, zapisujte pomocí vložených symbolů, nikoliv zmíněným modulem. Při psaní matematických a chemických výrazů dodržujte základní pravidla: Veličiny pište kurzívou, matice tučně stojatě (antikva), vektory a skaláry tučnou kurzívou. Úplný (totální) diferenciál „d“ vždy stojatě. Ludolfovo číslo „π“ stojatě. Indexy, pokud vyjadřují veličinu, pište kurzívou, v opačném případě stojatě (např. max, min apod.). Imaginární jednotku „i“ stejně jako „j“ v elektrotechnice pište stojatě.
Dodržujte pravidla českého pravopisu; za interpunkčními znaménky je vždy mezera. Rovněž tak před a za znaménky „+“, „-“, „=“ apod. je vždy mezera.

Požadavky na obrázky a grafy

Grafickou část příspěvku nevčleňujte do textu, ale dodávejte ji jako samostatné grafické soubory typu *.CDR, *.EPS, *.TIF, *.JPG a *.AI (vektorovou grafiku jako *.EPS nebo *.AI soubory, bitmapovou grafiku jako *.TIF nebo *.JPG soubory). V žádném případě nedodávejte obrázek v souboru typu *.doc. Bitmapové soubory pro černobílé kresby musí mít rozlišení alespoň 600 dpi, pro černobílé fotografie nejméně 200 dpi a pro barevné nejméně 300 dpi. Při generování obrázků v COREL DRAW do souboru typu *.EPS převeďte text do křivek. U souborů typu *.JPG používejte takový stupeň komprese, aby byla zachována co nejlepší kvalita obrázku. Velikost písma v obrázcích by neměla klesnout pod 1,5 mm (při předpokládané velikosti obrázku po zalomení do tiskové strany).

Pokyny k předávání příspěvku

Ke každému textu nebo grafice musí být přiložen kontrolní výtisk nebo fotografie.
Dále je třeba, aby k článku autor dodal překlad résumé a názvu článku do anglického (českého – slovenského) jazyka, klíčová slova, jména všech autorů včetně titulů, jejich plných adres, telefonického spojení a případně e-mailové adresy.
Soubory je možno dodat na disketě nebo na CD.
Ke každému příspěvku připojte seznam všech předávaných souborů a u každého souboru uveďte pomocí jakého software byl vytvořen.

Kontaktní osoba: Eva Pelclová